TarptautiniaiTarptautinis projektas „Inovatyvūs būdai ir metodai darbui su iš emigracijos grįžusiais vaikais, siekiant maksimaliai padidinti jų socialinę įtrauktį ir mokymosi efektyvumą“ Nr. 2021-1-LT01-KA220-SCH-000024051
Kauno rajono švietimo centras nuo 2021 m. gruodžio 1d. dalyvauja tarptautiniame projekte „Innovative educational approaches and practices for migrant pupils to maximize the effectiveness of their social inclusion and school performance“  pagal programos „Erasmus+“ 2 pagrindinį veiksmą – Bendradarbiavimo partnerystės  KA220.
Projekto koordinatorius – Kauno rajono švietimo centras.
Projekto partneriai : Kauno rajono Karmėlavos Balio Buračo gimnazija (Lietuva); Kauno technologijos universitetas (Lietuva); LICEUL TEHNOLOGIC "SFANTUL PANTELIMON" (Rumunija); Cesitlilik Icinde Birliktelik Dernegi (Turkija); UNIVERSITY OF RUSE ANGEL KANCHEV (Bulgarija).
Projekto tikslas:  Projekto tikslas yra tobulinti mokytojų ir pagalbos mokytojų specialistų profesines kompetencijas siekiant sukurti palankią mokymosi, socialinę ir emocinę aplinką migrantų vaikams.
Projekto  uždaviniai:
 1. Sukurti mokytojams ir pagalbos mokiniui specialistams inovatyvią mokymo/si medžiagą ir mokymo priemones darbui su migrantų vaikais;
 2. Parengti mokytojams ir pagalbos mokiniui specialistams mokymo/si priemones mokymosi skirtumų mažinimui bei socialinei-emocinei būklei stiprinti;
 3. Sutelkti mokyklų bendruomenių narius (vadovus, mokytojus, tėvus ir kitus mokinius) sėkmingai migrantų vaikų integracijai;
 4. Suteikti mokytojams ir  pagalbos mokiniui specialistams gerosios patirties pavyzdžių, kaip dirbti su skirtingomis (mišriomis) mokinių grupėmis. 
Tikslinės grupės: mokytojai, dirbantys su migrantų vaikais; pagalbos mokiniui specialistai: logopedai, socialiniai pedagogai, psichologai, mokytojų padėjėjai; migrantų vaikai (10-15 metų amžiaus: naujai atvykę arba grįžę iš emigracijos); tėvai
Projekto vykdymo laikas: 2021 m.  gruodžio 1 d. – 2024 m. gegužės  31 d.
Projekto finansavimas: 218 497.00 EUR
2019-2021 m. tarptautinis mobilumo projektas „Andragogo misija: suteikti besimokančiajam sparnus“ Nr. 2019-1-LT01-KA104-060348
Projektą vykdo penkių suaugusiųjų švietimo institucijų konsorciumas: Lietuvos suaugusiųjų švietimo asociacija (LSŠA), Kauno rajono švietimo centras, Panevėžio rajono švietimo centras, Raseinių rajono švietimo pagalbos tarnyba ir VšĮ Gyvenimo ir tikėjimo institutas.
Projekto tikslas – didinti suaugusiųjų mokymo ir mokymosi kokybę, tobulinant Konsorciumo institucijų personalo kompetencijas trijose srityse:
 1. Besimokančiųjų suaugusiųjų mokymosi įgalinimas, suaugusio mokinio savivaldumo stiprinimas;
 2. Darbo su skirtingų mokymosi poreikių, motyvacijos ir ankstesnės mokymosi patirties grupėmis metodikos ir formos;
 3. Patarimo, karjeros, gyvenimo, tolesnio lavinimo klausimais ir profesionalios pagalbos suteikimas.
Konsorciumo tarptautinio mobilumo planas numato mokymosi kursus „Andragogikos didaktika ir metodika“, „Kūrybiškumas andragogo darbe“ ir „Nuotolinio ir/ar mišraus mokymo programų ir medžiagos kūrimas Vokietijoje, Danijoje ir Kroatijoje.
Projekto rezultatai. Įvykdžius projektą bus pasiektas numatytas tikslas ir sustiprinta Konsorciumo narių darbuotojų ir vadovų andragoginė kompetencija. Tai įgalins užtikrinti ir kitų šiuo metu Konsorciumo narių vykdomų tobulinimo sričių – suaugusiųjų mokymo turinio, metodų ir mokymo priemonių tobulinimo ir suaugusiųjų mokymosi kokybės užtikrinimo – veiklų plėtros tęstinumą.
Projekto tęstinumui užtikrinti, naudojant mokymų medžiagą bus parengta mažiausiai vieną mokymosi/ metodinė priemonė, skirta įgytai patirčiai Lietuvoje skleisti.
Projekto įgyvendinimo laikotarpis: 2019 m. rugpjūčio mėn. – 2021 m. rugpjūčio mėn.
2019-2021 m. tarptautinis projektas 2019-1-PL01-KA201-065137 „Mokytojas 4.0“


Švietimo centras partnerio teisėmis dalyvauja 2019-2021 metų projekte 2019-1-PL01-KA201-065137 „Mokytojas 4.0“ pagal Europos sąjungos programos ERASMUS+ 2-ą pagrindinį veiksmą – Strateginės partnerystės.

Projekto tikslas – patobulinti įvairių dalykų mokytojų (išskyrus informacinių technologijų) profesines žinias bei įgūdžius, susijusius su koncepcijos Pramonė 4.0 įgyvendinimu bendrojo ugdymo mokyklose.

Projekto uždaviniai:

 • Plėsti ir plėtoti mokytojų kompetencijas, reikalingas efektyviam mokymui Pramonė 4.0 kontekste.
 • Remti Pramonė 4.0 srities didaktinių galimybių įgyvendinimą pradinių ir vidurinių mokyklų programose.
 • Stiprinti mokytojų (ne informacinių technologijų) gebėjimus ugdyti mokinių kritinį mąstymą bei kūrybiškumą per inovacijų integraciją į ugdymo procesą.

Tikslinė grupės: įvairių dalykų (išskyrus informacinių technologijų) mokytojai, dirbantys pagal bendrojo ugdymo programas, 4-12 klasių mokiniai.

Projekto rezultatai: Projekto metu bus sukurti 2 intelektiniai produktai: mokymo vadovas bei mokomoji 6 modulių medžiaga „Enchiridionas 4.0“ ir video pamokų scenarijų rinkinys. Intelektinių produktų metodologija yra pagrįsta atviraisiais švietimo ištekliais ir užtikriną laisvą naudojimąsi švietimo priemonėmis.

Projekto produktai ir rezultatai prisidės prie šiandienos mokyklai aktualių ugdymo(si) problemų sprendimo, skatinant mokinių motyvaciją, tobulinant mokytojų skaitmeninio raštingumo kompetenciją, reikalingą darbui su išmaniosiomis technologijomis.

Projekto partneriai: Lenkijos jungtinė švietimo įstaiga-Zespol Szkol im. Ks. Dra Jana Zwierz ZSZ (koordinatorius), Casa Corpului Didactic CCD (Rumunija), Agrupamento de Escolas de Mouree Ribeira AEMRN (Portugalija), Stowarzyszenie centrum wspierania edukacji i przedsiebiorczosci CWEP (Lenkija), LABC S.R.L., LABC (Italija)

Projekto finansavimas: 222989,00 Eur.

Projekto įgyvendinimo laikotarpis: – 2019 m. spalio 1 d. – 2022 m. kovo 31 d.

„Smart Mathematics Teacher“ (Išmanusis matematikos mokytojas) Nr. 2018-1-LT01-KA201-046956


Projekto tikslas – patobulinti matematikos mokytojų skaitmeninio raštingumo kompetenciją, siekiant mokinių asmeninės pažangos ir geresnių mokymosi rezultatų matematikos pamokose, ugdant mokinių kritinį mąstymą ir kūrybiškumą, naudojant inovatyvias skaitmenines priemones.

Projekto uždaviniai:

 • Tobulinti matematikos mokytojo profesinę kvalifikaciją, naudojant mobilias aplikacijas mokymo procese.
 • Padėti mokytojams praktiškai taikyti sukurtas mobilias aplikacijas, skirtas mokinių matematinių gebėjimų stiprinimui ir pasiekimų gerinimui.
 • Tobulinti matematikos mokytojų kompetenciją, padedančią stiprinti mokinių kritinį mąstymą ir kūrybiškumą mokymo procese, naudojant inovatyvias skaitmenines priemones.
 • Suteikti mokytojams partnerystėje sukurtų gerosios patirties pavyzdžių, kaip dirbti su skirtingomis mokinių grupėmis.

Tikslinė grupės: matematikos mokytojai; 5-6 klasių mokiniai (11-12 metų); STEAM dalykų mokytojai.

Projekto rezultatai:
Projekto metu bus sukurti 4 intelektiniai produktai: Mokymai matematikos mokytojams “Matematikos mokymas skaitmeninėje eroje”, „Matematikos priemonių rinkinys“, „Priemonių rinkinys mokinių kritiniam mąstymui ir kūrybiškumui ugdyti“; „Sėkmingiausios matematikos pamokų patirtys, individualizuojant ir diferencijuojant mokymą“.

Projekto partneriai:
Kauno rajono švietimo centras (koordinatorius), Kauno rajono Akademijos Ugnės Karvelis gimnazija (Lietuva), Europinių inovacijų centras (Lietuva), Tukums pagrindinė mokykla (Latvija), Danmar Computers LLC (Lenkija), Gimnazija “George Emil Palade” (Rumunija), Eurotraining (Graikija)

Projekto interneto svetainė: https://smart.erasmus.site/

Projekto finansavimas: 271 769 EUR.

Projekto įgyvendinimo laikotarpis: – 2018 m. rugsėjo 1 d. – 2020 m. gruodžio 31 d.

Tarptautinis projektas „Žemos kvalifikacijos suaugusiųjų integracijos didinimas gerinant matematinius įgūdžius ir didinant bendruomenių paramą“ Nr. 2017-1-LT01-KA204-035219-948319143

Kauno rajono švietimo centras nuo 2017 m. rugsėjo 1 d. dalyvauja tarptautiniame projekte „Improving the Integration of Low-Skilled Adults Through Developing Mathematical Skills and Community Support“ (M-Easy) pagal programos Erasmus+ 2 pagrindinį veiksmą – Strateginės partnerystės.

Projekto tinklapis: http://measy.lpf.lt/

Projekto koordinatorius – Socialinių inovacijų fondas.

Projekto partneriai:

 • Kauno rajono švietimo centras (Lietuva)
 • Vizuali reklama, UAB (Lietuva)
 • Centro Per Lo Sviluppo Creativo Danilo Dolci (Italija)
 • Die Berater Unternehmensberatungs Gesellschaft MBH (Austrija)
 • Centre For Advancement Of Research And Development In Educational Technology Ltd-CARDET (Kipras)
 • Danmar Computers (Lenkija)

Projekto tikslai:

 • Sukurti aukštos kokybės mokymosi priemones (IKT pagrindu) žemos kvalifikacijos suaugusiesiems, įskaitant pabėgėlius, prieglobsčio ieškotojus ir migrantus, pagrindinių matematikos žinių gerinimui;
 • Vietinėse bendruomenėse padidinti žinojimą apie švietimo pagalbos svarbą žemos kvalifikacijos asmenims, įskaitant pabėgėlius, prieglobsčio ieškotojus ir migrantus.

Projekto uždaviniai:

 1. 1. Pagerinti žemos kvalifikacijos asmenų integraciją, gerinant jų matematikos žinias, naudojantis į problemų sprendimą orientuotą mokymo būdą, sukurtą IKT pagrindu;
 2. 2. Stebėti, vertinti ir kaupti besimokančiųjų pasiekimus, siekti šių pasiekimų pripažinimo;
 3. 3. Praplėsti ir pagerinti švietėjų kompetencijas, reikalingas efektyviam žemos kvalifikacijos asmenų mokymui;
 4. 4. Padidinti vietinių bendruomenių vaidmenį, skatinant žemos kvalifikacijos suaugusiųjų integraciją ir įsitraukimą per švietimą ir mokymąsi.

Tikslinės grupės:

 • Žemos kvalifikacijos suaugusieji, įskaitant pabėgėlius, prieglobsčio ieškotojus ir migrantus: 80 asmenų dalyvaus pilotiniuose mokymuose;
 • Suaugusiųjų švietėjai / padėjėjai, mokantys žemos kvalifikacijos asmenis matematikos: 17 asmenų bus apmokyta projekto mokymų metu ir 80 asmenų dalyvaus sklaidos renginiuose;
 • Suaugusiųjų švietėjai / praktikai, dirbantys bendruomenių švietimo srityje: 80 dalyvaus pilotiniuose mokymuose.

Projekto rezultatai. Projekto metu bus sukurti trys intelektiniai produktai: Matematikos įgūdžių gerinimo mokymų programa „M-Easy“, mokymo priemonių rinkinys suaugusiųjų švietėjams „Kompetencijų, reikalingų efektyviam „M-Easy“ mokymo kurso vykdymui, didinimas“, Mokymų medžiaga vietos bendruomenių seminarams „Sėkminga žemos kvalifikacijos suaugusiųjų integracija ir įsitraukimas per švietimą“. Visų trijų intelektinių produktų metodologija yra pagrįsta atviraisiais švietimo ištekliais ir užtikrina laisvą naudojimąsi švietimo priemonėmis. Pagrindinis laukiamas projekto poveikis žemos kvalifikacijos suaugusiesiems, įskaitant pabėgėlius, prieglobsčio ieškotojus ir migrantus, bus geresnė jų integracija į darbo rinką ir visuomenę naudojant švietimą ir pagerinant jų matematikos žinių lygį mažiausiai 40%.

Projekto vykdymo laikas: 2017 m. rugsėjo 1 d. – 2019 m. gruodžio 31 d.

Projekto finansavimas: 291163 €

Tarptautinis projektas „Suaugusiųjų švietėjų, dirbančių su migrantais ir pabėgėliais, skaitmeninių, socialinių ir pilietinių kompetencijų ugdymas“ Nr. 2016-1-LT01-KA204-023159

Kauno rajono švietimo centras nuo 2016 m. rugsėjo 1 d. dalyvauja tarptautiniame projekte „Digital, Social and Civic Competences Development for Adult Educators Working with migrants and Refugees“ (DiSoCi) pagal programos Erasmus+ 2 pagrindinį veiksmą – Strateginės partnerystės.

Projekto koordinatorius – VšĮ Baltijos edukacinių technologijų institutas.

Projekto partneriai:

 • Socialinių inovacijų fondas (Lietuva)
 • Centre for Advancement of Research and Development in Educational Technology LTD (Kipras)
 • H2Learning LTD (Airija)
 • Kauno rajono švietimo centras (Lietuva)
 • DEFOIN Formacion para el Desarrollo y la Insercion (Ispanija)

Projekto tikslas ir uždaviniai:

 • Įvertinti suaugusiųjų švietėjų kompetencijų lygį darbui su migrantais ir pabėgėliais;
 • Tobulinti suaugusiųjų švietėjų kompetencijas, naudojant inovatyvius mokymo/si modelius ir atviruosius išteklius.

Projekto tikslinė grupė – suaugusiųjų švietėjai, dirbantys arba planuojantys dirbti su migrantais ir pabėgėliais.

Projekto rezultatai. Projekto metu numatoma sukurti tris intelektinius produktus: vertinimo modelį, mokymo programą ir elektroninę saugyklą, kurią sudarys keturios teminės dalys: „Socialinio verslumo ugdymas“, „Lyčių lygybės ir įvairovės skatinimas, siekiant apsaugoti migrantų ir pabėgėlių teises“, „Asmeninio tobulėjimo skatinimas“ bei „Migrantų integracija į rinką“.

Projekto vykdymo laikas: 2016 m. rugsėjo1 d. – 2018 m. rugpjūčio 31 d.

Projekto finansavimas: 213 977,00 EUR

Projekto tinklalapis: http://disoci.eu

Projektas Nr. EEE-LT08-ŠMM-01-K-02-033 „Nauji edukacinio turinio modernizavimo metodai ir priemonės švietimo darbuotojų kvalifikacijos kėlimui“Projekto vykdytojas – Kauno technologijos universitetas.

Projekto partneriai:

 • Viešoji įstaiga Baltijos edukacinių technologijų institutas
 • Flexible Education Norway
 • Kauno rajono švietimo centras
 • Nacionalinė distancinio mokymo asociacija

Projekto tikslas – didinti švietimo darbuotojų dalyvavimą mokymosi visą gyvenimą veiklose, tobulinant švietimo (ikimokyklinio, bendrojo ir profesinio) darbuotojų kompetencijas edukacinio turinio modernizavimo srityje bei naujų, IKT priemonėmis grįstų, metodų taikyme.

Projekto uždaviniai:

 • Skatinti tarptautinį bendradarbiavimą bei kelti švietimo darbuotojų kompetencijas turinio modernizavimo srityje, taikant naujus mokymosi metodus bei technologijas;
 • Sukurti ir aprašyti naujus mokymosi metodus, skirtus edukacinio turinio modernizavimui, taikant technologijas.

Projekto tikslinė grupė – ikimokyklinio ir bendrojo ugdymo, profesinio mokymo ir aukštojo mokslo pedagoginis ir administracinis personalas; švietimo centrų pedagoginis ir administracinis personalas bei neformalaus švietimo teikėjų pedagoginis ir administracinis personalas.

Projekte numatyta gerinti bendradarbiavimą, stiprinti dalyvių gebėjimus stažuotės metu Norvegijoje. Kartu su Lietuvos ir Norvegijos partneriais dalyvauti žaidybinių elementų taikymo mokymosi procese modelio kūrime bei praktinių mokymų apie žaidybinių mokymo modelių taikyme edukacinėje praktikoje. Norvegų patirties perteikimas, taikant žaidybinius modelius edukacijoje yra labai svarbus šiame projekte, kadangi Lietuvoje turime puikiai išvystytą technologinę (IKT) infrastruktūrą tačiau ji nėra pakankamai išnaudojama IKT grįsto turinio modernizavimui , o Norvegijos projekto partneriai FUN turi didelę patirtį taikant inovatyvius mokymosi metodus, jų ekspertai kuria IKT grįstus mokymosi modelius įvairių sektorių švietimo institucijoms, aktyviai dalyvauja kokybės užtikrinimo švietimo įstaigose procese.

Sprendžiant geresnio turimos infrastruktūros panaudojimo problemą projekte numatyta sukurti: žaidybinių elementų taikymo mokymosi procese modelį, rekomendacijas švietimo darbuotojams dėl IKT grįsto turinio modernizavimo, taikant mobilias technologijas ir žaidybinius metodus praktikoje. Numatyta suorganizuoti mokymus, sukurti integruotą projekto svetainę, gerosios praktikos pavyzdžių apsikeitimui ir veiklų bei rezultatų viešinimui. Gerosios praktikos apsikeitimas tarp Norvegijos ir Lietuvos institucijų vyks tarptautinėje konferencijoje, Lietuvoje projekto vykdymo laikotarpio pabaigoje, kur partneriai pristatys sukurtus rezultatus. Sukurti rezultatai taip pat bus pristatomi tarptautinėse konferencijose parengiant straipsnius bei dalomąją medžiagą, stažuotėje dalyvaus 8 projekto dalyviai, mokymuose - 20 projekto dalyvių. Projektu skatinamas tarpinstitucinis bendradarbiavimas švietimo srityje tarp ikimokyklinio, bendrojo ugdymo, profesinio mokymo ir neformalaus švietimo institucijų Lietuvos Respublikoje ir Norvegijos Karalystėje. Projekto metu skurti rezultatai suteiks galimybę Lietuvos švietimo institucijų darbuotojams taikyti naujus mokymosi metodus ir žaidybinius elementus mokymosi procesui praturtinti. Taip pat bus pateiktos rekomendacijos taikyti naujus metodus ir priemones mokymo turinio modernizavimui.

Taikant projekto metu sukurtus metodus ir priemones bus vis daugiau įtraukiama Lietuvos švietimo institucijų turinčių tikslą atnaujinti ir modernizuoti mokymosi turinį naujais projekto metu sukurtais elementais taip sukurdami pridėtinę vertę ir įsitraukdami į modernizuoto turinio atvirą pateikimą ir pasidalijimą nacionaliniu mastu.


Projekto tinklalapis: http://ikt.ndma.lt/lt

2015 – 2017 m. tarptautinis projektas „Andragogų kompetencijų tobulinimas siekiant ugdyti besimokančiųjų gyvenimo būdą atitinkančius verslumo įgūdžius“ NR. 2015-LT01-KA2014-013404
 


Kauno rajono švietimo centras nuo 2015 m. rugsėjo 1 d. pradeda vykdyti tarptautinį projektą „Developing Adult Educators‘ Competences to Promote Learners‘ Life Style Entrepreneurship“ pagal programos Erasmus+ 2 pagrindinį veiksmą – Strateginės partnerystės.

Projekto partneriai: Socialinių inovacijų fondas (Lietuva), The Women‘s Organization Ltd (Anglija), Sdrudzenie Znam i Moga (Bulgarija), Danmar Computers LLC (Lenkija), Centre for Advancement of Research and Development in Educational Technology Ltd (Kipras).

Projekto tikslai ir uždaviniai:

 • tobulinti andragogų kompetencijas pateikiant jiems inovatyvią ir patrauklią mokymosi medžiagą bei ITC priemones, skirtas verslumo įgūdžių pagal gyvenimo būdą skatinimui.
 • paskatinti andragogus tobulinti profesinę kompetenciją naudojantis atviraisiais mokymosi ištekliais, mišraus mokymo(si) ir kitais inovatyviais mokymosi metodais ir būdais.
 • sukurti atviruosius mokymosi išteklius, atliepiančius andragogų poreikius, kad informacinių technologijų pagalba pastarieji galėtų lengviau pasiekti sunkumų patiriančius besimokančius asmenis.
 • paskatinti besimokančiųjų motyvaciją ir sumažinti mokymosi rezultatų netolygumus bei, naudojantis verslumo įgūdžių (pagal gyvenimo būdą) skatinimo metodu ir ITC, įtraukti mažiau galimybių turinčius asmenis į mokymąsi bei paskatinti jų norą įsidarbnti ateityje.

Tikslinė grupė: andragogai praktikai; besimokantieji, neturintys palankių sąlygų ir turintys mažiau galimybių nei jų bendraamžiai (vyresniojo amžiaus žmonės, moterys socialinėje atskirtyje, bedarbiai, menkos kvalifikacijos asmenys; žmonės, gyvenantys tolimose ar kaimo vietovėse)

Projekto vykdymo laikas: 2015 m. rugsėjo1 d. – 2017 m. rugpjūčio 31 d.

Projekto finansavimas: 213 977, 00 EURProjekto tinklapis:  http://www.ace-erasmusplus.eu

2015 – 2017 m. tarptautinis projektas „Better educating – better learning“
 

Projekto vykdytojas – Kauno rajono savivaldybės administracijos Kultūros, švietimo ir sporto skyrius.

Projekto tikslas – pagerinti bendrojo ugdymo kokybę ir mokinių pasiekimus stiprinant mokytojų kompetencijas ir įgūdžius.

Projekto partneriai:

 • Kauno rajono švietimo centras,
 • Garliavos Jonučių progimnazija,
 • Zapyškio pagrindinė mokykla,
 • KONYA IL MILLI EGITIM MUDURLUGU (Turkija),
 • Muhammed Hamdi Yazir Imam Hatip Ortaokulu (Turkija),
 • SEMS-I TEBRIZI AIHL (Turkija),
 • Selcuklu Ilce Milli Egitim Mudurlugu (Turkija)

Tikslinė grupė:mokyklų vadovai (direktoriai, pavaduotojai, skyrių vedėjai), mokytojai, mokyklų tarybų nariai, švietimo priežiūros specialistai, švietimo centrų darbuotojai.

Projekto rezultatai: Kompetencijų tobulinimo rekomendacijos mokyklų vadovams ir mokytojams siekiant aukštesnės ugdymo kokybės, bei E-mokymosi platforma mokytojų skaitmeninio raštingumo ir bendrųjų kompetencijų tobulinimui.

Projekto vykdymo laikas: 2015 – 2017 m.

Projekto finansavimas: 93.867,00 EUR


Projekto tinklalapis: http://www.bettereducatingbetterlearning.eu/

2014 – 2016 m. tarptautinis NORDPLUS ADULT projektas „Suaugusiųjų kultūrinio sąmoningumo ir saviraiškos tobulinimas kultūrinio paveldo kontekste“

Kauno rajono švietimo centras pradeda vykdyti (2014 – 2016 ) Šiaurės ministrų tarybos finansuojamą NORDPLUS ADULT tarptautinį projektą „Suaugusiųjų kultūrinio sąmoningumo ir saviraiškos tobulinimas kultūrinio paveldo kontekste“.

Nordplus Adult paprogramė skirta suaugusiųjų švietimui plėtoti. Ja siekiama stiprinti bendradarbiavimą tarp Šiaurės ir Baltijos šalių suaugusiųjų švietėjų institucijų. Šio projekto idėja yra glaudžiai susijusi su strategijos „Europa 2020“ nuostata, kad kultūra turi būti neatsiejama mokymosi visą gyvenimą dalimi, todėl ypač svarbu tobulinti suaugusiųjų kultūrinio sąmoningumo ir saviraiškos kompetencijas.

Projekto tikslas – tobulinti besimokančiųjų suaugusiųjų kultūrinio sąmoningumo ir saviraiškos kompetencijas kultūrinio paveldo kontekste.

Projekto partneriai: Lietuvos, Švedijos, Suomijos, Latvijos, Estijos neformalaus suaugusiųjų švietimo organizacijos.

Projekto uždaviniai:

 • susipažinti su partnerių šalių kultūriniu paveldu (tradiciniais amatais, papročiais ir tradicijomis, etnografine architektūra, tautinio kostiumo detalėmis, kulinariniu paveldu, liaudies dainomis, šokiais, muzikiniais instrumentais), išryškinant panašumus ir skirtumus;
 • organizuoti seminarus, praktikumus, edukacines programas, keitimąsi gerąja darbo patirtimi;
 • tobulinti suaugusiųjų verslumo įgūdžius; sukurti skaitmenines istorijas apie atskirų šalių kultūrinio paveldo ypatumus;
 • parengti metodinę medžiagą (CD) „Šiaurės ir Baltijos šalių kultūrinis paveldas“ ir rekomendacijas.

Numatomi projekto rezultatai:

 • Partnerystės metu įgytos žinios ir kompetencijos sudarys sąlygas stiprinti turizmo ir kultūros paveldo sričių dialogą rajoniniu ir tarptautiniu lygiu. Taip pat numatys galimybes, kaip vystyti verslą panaudojant kultūros paveldą.
 •  Bus sukurtos skaitmeninės istorijos nacionalinėmis kalbomis su angliškais subtitrais. Šiose istorijose bus pristatytas visų partnerių šalių kultūrinį paveldas atskiromis temomis (tradiciniais amatais, papročiais ir tradicijomis, etnografine architektūra, tautinio kostiumo detalėmis, kulinariniu paveldu, liaudies dainomis, šokiais, muzikiniais instrumentais). Medžiaga bus pateikta internete ir CD formatu.
 •  Projekto partnerių patirties ir seminarų bei praktinių užsiėmimų medžiagos pagrindu bus parengtos rekomendacijos „Kultūrinis paveldas – galimybė kurti ir vystyti verslą, švietimą ir inovacijas“. Šios rekomendacijos bus patalpintos projekto internetiniame puslapyje.

Projekto vykdymo laikas: 2014 m. rugpjūčio mėn. – 2016 m. rugpjūčio mėn.

Projekto finansavimas: 62,5 tūkst eurų.Projekto tinklapis: www.raise-project.eu

2013 – 2014 m. tarptautinis LEONARDO DA VINCI projektas „Švietimo specialistų profesinių kompetencijų tobulinimas, siekiant pagerinti ugdymo kokybę mokymo įstaigose“

Kauno rajono švietimo centras, gavęs Europos Sąjungos paramą, vykdo (2013 – 2014 ) LEONARDO DA VINCI tarptautinį projektą „Švietimo specialistų profesinių kompetencijų tobulinimas, siekiant pagerinti ugdymo kokybę mokymo įstaigose“ pagal Mokymosi visą gyvenimą programą, kurią Lietuvos Respublikoje administruoja Švietimo mainų paramos fondas.

Projekto tikslas – patobulinti švietimo specialistų kompetencijas, siekiant ugdymo kokybės gerinimo švietimo įstaigose.

Projekto partneriai:: Kauno rajono savivaldybės administracijos Kultūros, švietimo ir sporto skyrius, Kauno rajono švietimo centras ir Kızılcahamam İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü.

Kızılcahamam İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü - Kızılcahamam vietos švietimo valdžia, kuri rūpinasi švietimo reikalais šiame regione. Jos funkcijos yra analogiškos kaip Lietuvoje savivaldybių švietimo skyriai+ švietimo centras. Jie vykdo švietimo kokybės bei ugdymo priežiūros kontrolę įvairaus švietimo lygmens mokyklose (ikimokyklinio iki bendrojo lavinimo ir profesinio mokymo), koordinuoja finansų apskaitą, teikia kvalifikacijos tobulinimo bei dalykinės pagalbos paslaugas mokytojams, konsultuoja ugdymo, programų ir projektų rengimo, administravimo, strateginio planavimo ir ugdymo organizavimo klausimais.

Projekto uždaviniai:

 • Susipažinti su Turkijos švietimo politikos ir sistemos ypatumais, ugdymo proceso kokybės valdymu ir švietimo tyrimų organizavimu;
 • aptarti ugdymo proceso priežiūrą ir metodinę pagalbą mokyklai ir mokytojui;
 • analizuoti ugdymo įstaigų vadybą ( planavimas, organizavimas, individualizavimas ir diferencijavimas, stebėsena, vertinimas);
 • susipažinti su mokytojų profesinės kvalifikacijos tobulinimo ypatumais;
 • aptarti profesinio orientavimo bei mokymo organizavimo patirtimi;
 • lankytis mokyklose ir stebėti ugdymo procesą;
 • parengti mokyklos veiklos planavimo rekomendacijas ir kvalifikacijos tobulinimo programą;
 • vykdyti projekto rezultatų ir įgytų kompetencijų sklaidą.;

Numatomi projekto rezultatai:

 • patobulintos švietimo specialistų kompetencijos, padėsiančios gerinti mokytojų kvalifikacijos tobulinimą, ugdymo proceso kokybę bei profesinį orientavimą mokyklose;
 • sustiprės partnerių socialiniai ir dalykiniai ryšiai, įtakosiantys tolesnį bendradarbiavimą;
 • užsienio šalyje įgyta patirtis bus diegiama, rengiant „Mokyklos veiklos planavimo rekomendacijas“ bei kvalifikacijos tobulinimo programą „Ugdymo proceso kokybės tobulinimas“

Projekto vykdymo laikas: 2013 m. rugpjūčio mėn. – 2014 m. gegužės mėn.

Projekto finansavimas: 45,1 tūkst. litų.