Respublikiniai

AtgalŠiuo metu vykdomi projektai

„Saugios aplinkos mokykloje kūrimas II“ (Nr.09.2.2-ESFA-V-729-03-0001)

Kauno rajono švietimo centras partnerio teisėmis 2014-2020 m. Europos Sąjungos fondų investicijomis finansuojamame projekte (Nr.09.2.2-ESFA-V-729-03-0001) „Saugios aplinkos mokykloje kūrimas II“ .

Projekto tikslas – kurti ir palaikyti saugią aplinką mokykloje, sudarant palankias sąlygas mokinių asmenybės ugdymuisi, akademinių pasiekimų gerinimui, mažinant socialinę atskirtį bei sprendžiant iškritimo iš mokyklos problemą.

Vienas iš svarbių projektų veiklų – psichologinės pagalbos teikimo sąlygų gerinimas. Pagal šį projektą 15-oje Kauno rajono savivaldybės mokyklų bus skaitomos paskaitos mokytojams (500 asmenų) ir tėvams (400 asmenų) įvairiomis psichologinėmis temomis: Saugaus mikroklimato klasėje ir mokykloje kūrimas ir užtikrinimas; Psichosocialiniai veiksniai užtikrinantys aukštus pasiekimus; Patyčių prevencija klasėje ir mokykloje; Saugus vaikas mokykloje - daug pasiekęs žmogus; Mokymosi streso valdymas, siekiant užtikrinti gerą vaiko emocinę būsena; Pagalba vaikui patiriančiam, inicijuojančiam, stebinčiam patyčias ir kt. Taip pat bus įgyvendinama kita aktuali veikla – 15-oje mokyklų bus atliekamas kiekybinis tyrimas „Socialinis emocinis mikroklimatas“, kuriame dalyvaus 400 mokytojų ir 200 tėvų. Pagal gautus tyrimo rezultatus tyrėjai mokslininkai parengs rekomendacijas.


Įvykdyti projektai

Projektas „Senjorų žodis“, skirtas Kauno rajono Trečiojo amžiaus universiteto klausytojams
Projektą finansuoja Lietuvos kultūros taryba ir Lietuvos Respublikos kultūros ministerija.

Projekto tikslas – ugdyti vyresnio amžiaus žmonių medijų ir informacinio raštingumo gebėjimus, kartu gerinant sąlygas skleistis jų socialiniam aktyvumui ir pilietiškumui. Šiam tikslui pasiekti 8 Kauno rajono TAU fakultetuose bus organizuojamos konsultacijos ir 62 akad. val. teoriniai užsiėmimai, kurių metu dalyviai bus supažindinami su žiniasklaidos funkcionavimo principais, žurnalistinių kūrinių turinio bei reklamos kūrimo principais ir poveikiu, redakcinio darbo ypatumais, visuomenės informavimo etikos standartais.

Įgyvendinimo laikotarpis – 2017 m. rugsėjo - gruodžio mėn.
„Saugusiųjų švietėjų praktikų andragoginių kompetencijų tobulinimas siekiant mažinti socialinės rizikos asmenų atskirtį Kauno rajono bendruomenėse“

Projekto tikslas – tobulinti suaugusiųjų švietėjų praktikų andragogines kompetencijas, reikalingas įgyvendinant socialinių įgūdžių lavinimo programas Kauno rajono bendruomenėse.

Projekto uždaviniai:

 • Suteikti suaugusiųjų švietėjams praktikams teorinių psichologijos, sociologijos ir andragogikos žinių.
 • Mokyti praktiškai taikyti andragoginius principus ir metodus dirbant su socialinės rizikos suaugusiais asmenimis.
 • Lavinti suaugusiųjų švietėjų praktikų reflektavimo ir mokymosi iš savo patirties įgūdžius.

Tikslinė grupė: suaugusiųjų švietėjai praktikai, dirbantys su socialinės rizikos suaugusiais asmenimis (seniūnijų darbuotojai, seniūnaičiai, kaimo bendruomenių pirmininkai ir nariai, bibliotekų darbuotojai, bendruomenių slaugytojos, kultūrinių ir nevyriausybinių organizacijų bei socialiniai darbuotojai).

Numatomas rezultatas: tiesioginė tikslinė grupė – suaugusiųjų švietėjai praktikai (25 asmenys iš 12 seniūnijų) įgis/patobulins andragogines kompetencijas (socialinę, bendravimo ir bendradarbiavimo, mokėjimo mokytis, andragoginės didaktikos), reikalingas darbui su socialinės rizikos suaugusiais asmenimis. Taip pat numatomas programos poveikis netiesioginei tikslinei grupei – socialinės rizikos suaugusiems asmenims (50-70 asmenų) – mokymų metu jie įgis socialinių įgūdžių, kurie padės sumažinti jų socialinę atskirtį, stiprins motyvaciją integruotis į bendruomenės gyvenimą, į darbo rinką, pagerins bendravimo aplinką šeimose.

Projekto trukmė– 2016 m. rugsėjo – gruodžio mėn.

Projekto finansavimas: projektas finansuojamas valstybės biudžeto lėšomis, skirtomis neformaliojo suaugusiųjų švietimo programoms remti. Programos vykdymui skirta suma – 3 878 eurų.

„Moksleivių bendrųjų kompetencijų ugdymas Kauno rajono bibliotekose ir mokyklose panaudojant informacines technologijas“


Projekto vykdytojas – Kauno rajono savivaldybės viešoji biblioteka su filialais/padaliniais: Ežerėlio, Domeikavos, Ringaudų bibliotekos ir Piliuonos, Lapių, Zapyškio jungtinės bibliotekos.

Projekto partneriai:

 • Kauno rajono švietimo centras
 • Kauno rajono Garliavos Jonučių progimnazija
 • Kauno rajono Garliavos Jonučių gimnazija
 • Asociacija „Inovatyvus papildomo ugdymo tinklas “(INPUT)

Projekto tikslas – ugdyti Kauno rajono moksleivių kūrybines, iniciatyvumo ir technologines kompetencijas, taikant IT priemones bei sudarant sąlygas kokybiškam integruotam formaliam ir neformaliam ugdymui.

Projekto uždaviniai:

 • Didinti bibliotekininkų ir mokytojų kompetencijas dirbti su IT organizuojant mokymus;
 • Tobulinti moksleivių bendrąsias kompetencijas, parengiant ir įgyvendinant robotikos, vaizdo technologijų ir darbo su planšetiniais kompiuteriais užimtumo programas;
 • Didinti naujos paslaugos žinomumą ir naudojimąsi ja, organizuojant projekto sklaidą Kauno rajone.

Projekto veiklos:

 • Organizuoti aukšto lygio mokymus bibliotekininkams ir mokytojams
 • Naujausias IT technologijas integruoti į formalųjį ugdymą mokyklose bei organizuoti neformalius kūrybinius užsiėmimus moksleiviams bibliotekose

Projekto rezultatai:

 • Pagerėjusios moksleivių bendrosios kompetencijos: pažinimo, mokėjimo mokytis, iniciatyvumo, kūrybingumo ir technologinės srities kompetencijos.
 • Biblioteka nesinaudojantys moksleiviai tampa bibliotekos paslaugų vartotojais.
 • Patobulėję ir sustiprėję bibliotekininkų ir mokytojų gebėjimai dirbti su naujausiomis IT integruojant jas į inovatyvias paslaugas vartotojams.
 • Sukurta nauja bibliotekos paslauga moksleiviams: kūrybiškas užimtumas su IT socialinių įgūdžių lavinimui.
 • Sukurtos efektyvesnės mokymosi ir laisvalaikio sąlygos mokyklose ir bibliotekose moksleivių saviraiškai ir kūrybiškumui vystytis.
 • Pagerėjusios viešųjų bibliotekų partnerystės kompetencijos bendruomenėje.

Projekto įgyvendinimo laikotarpis: 2015 m. liepa – 2016 m. spalis

Projekto finansavimas: 21 600 EUR

Projektas „Etnokultūrinių kompetencijų tobulinimas puoselėjant kalendorinių pavasario švenčių tradicijas ir amatus regionuose“Nuo 2015 m. kovo mėn. Kauno rajono švietimo centras vykdo projektą NR. 04-005-01-01-01 „Etnokultūrinių kompetencijų tobulinimas puoselėjant kalendorinių pavasario švenčių tradicijas ir amatus regionuose“, finansuojamą LR Kultūros ministerijos Kultūros rėmimo fondo lėšomis.

Projekto tikslas – tobulinti etnokultūrines kompetencijas puoselėjant kalendorinių pavasario švenčių tradicijas ir amatus regionuose (Kauno, Kretingos ir Anykščių).

Projekto uždaviniai:

 • 1. Organizuoti etninės kultūros specialistų kvalifikacijos tobulinimo seminarus;
 • 2. Rengti kalendorinių pavasario švenčių tradicinių amatų ir tautodailės kūrybines laboratorijas;
 • 3. Organizuoti etnokultūros specialistų stažuotę Tukumo mieste, Žiemgalos etnografiniame regione (Latvijos Respublika);
 • 4. Surengti baigiamąją konferenciją Kretingoje.

Tikslinės grupės: etnokultūros specialistai, muziejininkai, kultūrinės veiklos organizatoriai iš trijų svarbiausių šalies etnografinių regionų – Aukštaitijos, Žemaitijos ir Vidurio Lietuvos. Numatoma į projektą įtraukti apie 100 pecialistų.

Numatomas rezultatas: patobulintos etninės kultūros specialistų kompetencijos, kas padėtų patraukliai, inovatyviai organizuoti etninės kultūros renginius bei vystyti tradicinius amatus regionuose; užmegzta ir plėtojama tarpinstitucinė partnerystė vietos, nacionaliniu ir tarptautiniu lygmeniu, sudaranti sąlygas gerosios patirties sklaidai, mokymuisi ir projekto tęstinumui.

Produktai: parengta ir išleista metodinė priemonė.

Projekto trukmė – 2015 m. vasario – gruodžio mėn.

Projektas NR. VP1-2.2-ŠMM-05-K-02-029 „Kūrybiškumo ugdymas: tyrimai ir metodika“

 Nuo 2011 m. rugpjūčio 4 d. Kauno rajono švietimo centras vykdo projektą NR. VP1-2.2-ŠMM-05-K-02-029 „Kūrybiškumo ugdymas: tyrimai ir metodika“, finansuojamą pagal Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos 2 prioriteto „Mokymaisi visą gyvenimą“ priemonę „Kalbų mokymo, verslumo ugdymo ir inovatyvių švietimo metodų kūrimas ir diegimas“. Projektui skirtas 677 165,00 Lt finansavimas iš ES fondų bei Lietuvos respublikos valstybės biudžeto lėšų.

Projekto tikslas – atsižvelgiant į lietuvių kalbos kūrybinio mąstymo ugdymo 4, 8 ir 11 klasėse būklės tyrimo rezultatų analizę, sukurti ir išbandyti kūrybiškumo ugdymo metodiką, metodines ir mokomąsias priemones įvairių tipų mokyklose.

Tikslinė projekto grupė - 4, 8 ir 11 klasių lietuvių kalbos mokytojai.

Projekto partneriai:

 •  VšĮ Šiuolaikinių didaktikų centras
 •  Kauno r. Domeikavos gimnazija;
 •  Klaipėdos Vydūno vidurinė mokykla;
 •  Trakų r. Onuškio vidurinė mokykla;
 •  Ukmergės r. Siesikų vidurinė mokykla;
 •  Vilniaus Gerosios Vilties vidurinė mokykla.

Projekto veikla - kūrybiškumo ugdymui palankios aplinkos mokykloje tyrimas, ugdymo programų ir mokymo priemonių analizė, pamokų stebėjimas, metodikos, mokomosios ir metodinės medžiagos sukūrimas, sklaida (metodikos pristatymai) 10-yje savivaldybių.

Uždaviniai:

 •  Ištirti kūrybiškumo ugdymo lietuvių kalbos pamokose 4, 8 ir 11 klasėse būklę;
 •  Ugdymo programų ir mokymų priemonių analizė;
 •  Pamokų stebėjimas;
 •  Kokybinis tyrimas;
 •  Sukurti kūrybinio mąstymo ugdymo metodiką, mokomąją ir metodinę medžiagą;
 •  Pristatyti kūrybinio mąstymo ugdymo metodiką švietimo bendruomenei.

Projekto rezultatai:

 •  Tyrimas;
 •  Metodika (min. 100 psl.);
 •  Mokomoji medžiaga (min. 50 psl.);
 •  Metodinė (filmuota, 5 dalių) medžiaga;
 •  10 sklaidos (metodikos pristatymo) renginių;
 •  3 straipsniai specialiojoje pedagoginėje spaudoje.

Metodika ir mokomoji medžiaga


Metodinė filmuota medžiaga