Rekomendacijos švietimo pagalbos specialistams dėl pagalbos teikimo karantino laikotarpiu

  • Titulinis
  • Rekomendacijos švietimo pagalbos specialistams dėl pagalbos teikimo karantino laikotarpiu
Atgal

 

REKOMENDACIJOS ŠVIETIMO PAGALBOS SPECIALISTAMS

DĖL PAGALBOS TEIKIMO KARANTINO LAIKOTARPIU

(rengėjai - Kauno rajono švietimo centro pedagoginės psichologinės tarnybos specialistai)

 

SIŪLYMAI PSICHOLOGAMS:

1. Karantino metu, ekstremalios situacijos Lietuvoje metu, psichologų darbas organizuojamas  ir klientai aptarnaujami nuotoliniu būdu. Psichologas turi prisiminti, jog, teikdamas konsultavimo paslaugas nuotoliniu būdu, privalo užtikrinti etiškumo ir konfidencialumo principų laikymąsi.

2. Psichologai konsultuoti gali telefonu ir visomis kitomis internetinėmis ryšių priemonėmis: Viber, Messenger, WhatsApp, Skype, Facebook. Taip pat, į svarbius klientų (vaikų, mokytojų tėvų/globėjų, pagalbos vaikui specialistų ir kitų) klausimus galima atsakyti bei teikti individualias rekomendacijas ir vykdyti psichoedukaciją elektroniniu paštu.

3. Mokyklos psichologai turi nustatyti nuotolinio darbo valandas, susitarus su administracija. Darbo laikas turėtų būti paskelbtas mokyklos svetainėje. Mokiniai ir tėvai turi žinoti, kada ir kaip gali susisiekti su mokyklos psichologu, koks yra numatomas reagavimo laikas ir ką daryti, jei mokinys išgyvena krizę.

4. Aptarkite konfidencialumo klausimus, ribas ir lūkesčius su suaugusiais konsultacijų dalyviais.

5. Ugdymo įstaigų psichologai, atsižvelgdami į savo darbo specifiką, galimybes, bei ugdymo įstaigos nuotolinio ugdymo tvarką, patys renkasi sau priimtino darbo būdus bei priemones, suderinę tai su ugdymo įstaigos administracija.

6. Esant poreikiui, per Tamo.lt. galima parengti mini standartizuotą apklausą, pateikiant konkrečius klausimus, taip pat,  informuoti apie mokyklos psichologo teikiamas paslaugas nuotoliniu būdu, suteikti kitokios reikiamos informacijos dabartiniu metu.

7. Būkite iniciatyvūs ir rodykite geranorišką pagalbą labiausiai emociškai pažeidžiamiems savo ugdymo bendruomenės nariams bei, esant galimybei,  nenutraukite pagalbos jau anksčiau konsultuotiems klientams.

8. Nepamirškite,  kad tėvai ir mokytojai taip pat patiria stresą ir jiems reikia palaikymo. Esant poreikiui, galima organizuoti on-line pokalbių paramos grupes mokytojams bei tėvams.

9. Jei nuotolinės konsultacijos metu įvertinate vidutinę ar aukštą savižudybės grėsmę, privalote nedelsiant pasirūpinti kliento saugumu ir nukreipti jį tolimesnei pagalbai į stacionarines paslaugas teikiančias sveikatos priežiūros įstaigas.

10. Puoselėkite geranoriškus santykius su visa savo ugdymo įstaigos bendruomene, bendradarbiaukite tarpusavyje dėl sudėtingų darbinių atvejų su savo ugdymo įstaigos Vaiko gerovės komisijos specialistais, o esant reikalui, konsultuokitės su kitomis institucijomis.

11. Aktualią šiam periodui informaciją apie streso įveikimą, nerimą, bendravimą, psichohigieną ir panašiai, esat galimybei, talpinkite ugdymo įstaigos tinklalapyje.

12. Būtina pasirūpinti savo tiek fizine, tiek psichine sveikata: laikykitės dienotvarkės, sportuokite, tinkamai maitinkitės, ilsėkitės, bendraukite. Esant reikalui, konsultuokitės, intervizuokitės ir supervizuokitės su savo kolegomis nuotoliniu būdu. Prireikus ir patys kreipkitės psichologinės pagalbos. Suplanuokite susitikimą on-line, diskutuokite, tarkitės, dalinkitės idėjomis ir padėkite vieni kitiems.

13. Remkitės Lietuvos psichologų sąjungos parengtomis rekomendacijomis  dėl psichologinio konsultavimo karantino laikotarpiu:

http://www.psichologusajunga.lt/index.php?p=1277&lng=lt

14. Rekomendacijos darbui namuose:

http://www.psichologusajunga.lt/lps/admin/spaw2/uploads/files/Psichologine%CC%87s%20rekomendacijos%20darbui%20namuose.pdf

15. Rekomendacijos vaikų ir paauglių konsultavimui internetu:

http://www.psichologusajunga.lt/lps/admin/spaw2/uploads/files/Vaik%C5%B3%20konsultavimas%20internetu.pdf

16. Rekomendacijos, kaip kalbėti su vaikais apie koronavirusą (COVID - 19):

http://www.psichologusajunga.lt/lps/admin/spaw2/uploads/files/Kaip%20kalb%C4%97ti%20su%20vaikais%20apie%20korona%20virus%C4%85%20(Daiva%20Karkockien%C4%97).pdf

17. Rekomendacijos, kaip kalbėtis su vaikais apie žiniasklaidoje pateikiamą informaciją:

http://www.psichologusajunga.lt/lps/admin/spaw2/uploads/files/%C5%BDiniasklaidos%20poveikis%20vaikams%20(Daiva%20Karkockien%C4%97).pdf

18. Rekomendacijos, kaip įveikti COVID-19 protrūkio sukeltą stresą:

http://www.psichologusajunga.lt/lps/admin/spaw2/uploads/files/Covid19%20sukelto%20streso%20valdymas.pdf

19. Rekomendacijos, kaip įveikti dėl COVID-19 patiriamą nerimą:

http://www.psichologusajunga.lt/lps/admin/spaw2/uploads/files/Normalu,%20kad%20neramu%20d%C4%97l%20COVID-19_3.pdf

http://www.bernardinai.lt/straipsnis/2020-03-16-psichologas-p-skruibis-nerimas-yra-neisvengiama-gyvenimo- dalis/179473?fbclid=IwAR34KoVVxUd02o4soq8M92IhlilAcVZHMy5u-eOWlIcA0afAKsYjd5ts5XM

20. Pastabos apie psichinę sveikatą ir psichosiocialinius veiksnius COVID-19 protrūkio metu

https://balyskumza.wixsite.com/keepcalm/post/pasteb%C4%97jimai-d%C4%97l-psichin%C4%97s-sveikatos-ir-psichosiocialinio-b%C5%ABvio-covid-19-protr%C5%ABkio-metu

21. Žemaitienė, N. ir Argustaitė, G. (2014). Savižudybių, katastrofų, kitų ekstremalių situacijų valdymas ir būtinosios psichologinės pagalbos organizavimas. Metodinis leidinys / mokomoji knyga. Kaunas: Lietuvos sveikatos mokslų universitetas.

http://www.esparama.lt/documents/10157/490675/2014_Savi%C5%BEudybi%C5%B3%2C_katastrof%C5%B3_ir_kit%C5%B3_situacij%C5%B3_vald.pdf/dbd25987-d19d-4ddd-83de-fce3ac55df56

 

SIŪLYMAI SOCIALINIAMS PEDAGOGAMS:

1. Pateikti mokyklos švietimo bendruomenei savo darbui skirtus kontaktus: el.pašto adresą, telefono numerį, Viber, Messenger, WhatsApp, Skype ar panašių programėlių, turinčių konsultacijos su vaizdu funkciją, asmenines nuorodas (esant galimybei, atsižvelkite į ugdymo įstaigos nuotolinio ugdymo tvarką).

2. Informuoti sistemingai/nuolat konsultuojamus asmenis apie galimybę tęsti konsultacijas jiems priimtinausiu būdu.

3. Svarbu sudaryti kuo prieinamesnes sąlygas šeimai kreiptis pagalbos, konsultacijoms vaikams ir jo tėvams (globėjams, rūpintojams).

4. Aiškiai nurodyti konsultacijų laiką.

Galite pasinaudoti Socialinės pedagogės pagalbos teikimo vaikui ir mokiniui tvarkos aprašo (2016) 11 punkto nuostata, kad ,,Socialinis pedagogas turėtų skirti nemažiau 50 proc. savo laiko darbui su mokiniais, pedagoginių darbuotojų, klasių vadovų konsultavimui".

5. Konsultuoti nuotoliniu būdu užtikrinant profesinės etikos principų laikymąsi.

6. Ypatingą dėmesį skirti mokiniui, kurio šeima yra socialiai pažeidžiama ir neturi galimybės vaiko aprūpinti nuotoliniam mokymuisi reikalingomis priemonėmis ar susiduria su kitomis problemomis.

7. Paprašyti, kad klasės auklėtojai/vadovai pateiktų jums vaikų ir/ar vaikų tėvų  (globėjų, rūpintojų), kurie neturi nuotolinio mokymosi galimybės kontaktus (telefonų numerius).

8. Imtis mokinio individualaus mokymosi organizavimo lyderystės ir inicijuoti situacijos sprendimu suinteresuotųjų tarpusavio bendradarbiavimą (mokytojų dalykininkų, mokyklų vadovų, seniūnijos darbuotojų ir kt.) bei optimalaus, vaiko interesams palankiausio ir naudingiausio sprendimo paiešką ir įgyvendinimą.

9. Pagal poreikį susisiekti su šeimomis ir vaikais telefonu bei susitarti dėl tolimesnio nuotolinio mokymosi būdų ir formų atliepiančių mokinio ir mokyklos galimybes.

10. Pagal poreikį teikti konsultacijas tėvams (globėjams, rūpintojams) dėl ugdymuisi palankios aplinkos kūrimo vaikams mokantis nuotoliniu būdu.

11. Pagalbą organizuoti  atsižvelgiant į pagalbos poreikį: ar šeimai jos reikia, ar pagalba šiuo laikotarpiu neįneš daugiau įtampos ar sumaišties.

12. Puoselėti geranoriškus santykius su ugdymo įstaigos bendruomene šiuo sudėtingu laikotarpiu, tartis, bendradarbiauti tarpusavyje dėl iškilusių sudėtingų  atvejų su kitais švietimo pagalbos specialistais, o esant poreikiui, konsultuokitės  su kitomis institucijomis.

13. Aktualią šiam laikotarpiui ar kitą su darbo specifika susijusią informaciją talpinti ugdymo įstaigos puslapyje arba kitose ugdymo įstaigos naudojamose programose (pvz. prevencinė, šviečiamoji veikla, užduočių pateikimas su atgaliniu ryšiu, akcijų, konkursų paskelbimas ir pan.).

14. Skirkite laiko savarankiškam kvalifikacijos  tobulinimui.

 

SIŪLYMAI SPECIALIESIEMS PEDAGOGAMS, LOGOPEDAMS:

1. Pratyboms, vedamoms nuotoliniu būdu, naudokitės ta pačia mokymosi aplinka, kuria naudojasi visa mokykla. Taip mokiniui (ir jo tėvams) bus mažiau sumaišties.

2. Pateikite daugiau informacijos tėvams, kaip jie galėtų dirbti su vaiku namuose. Kuo mažesnis vaikas, tuo svarbesnis bendradarbiavimas su tėvais.

3. Leiskite mokiniams mokytis jiems priimtinu tempu. Teikite poreikius ir gebėjimus atitinkančias užduotis. Atrinkite tik svarbiausias temas ir užduotis.

4. Peržiūrėkite išsikeltus ugdymo(si) tikslus (prioritetu palikdami jau išmoktų dalykų įtvirtinimą, sumažindami naujų dalykų mokymo apimtis).

5. Bendradarbiaukite su vaiką ugdančiais pedagogais, siekdami suderinti ugdymo temas, aptarti ugdymo būdus.

6. Ypatingą dėmesį skirkite mokinių, turinčių didelių ir labai didelių specialiųjų ugdymosi poreikių ugdymui.

7. Kurkite galimybes dirbti grupėje nuotoliniu būdu. Taip vaikai turės galimybę mokytis bendruomeniškumo, palaikymo.

8. Pateikdami užduotis, susiekite jas su artima vaiko aplinka, svarbiausiais vaikui įvykiais (pvz.: „surask namuose tris daiktus, kurių pavadinimas prasideda „g“ raide“, „ kas yra virusas?, kodėl reikia plauti rankas?“).

9. Orientuokitės į kokybę ir pozityvumą, o ne į kiekybę ir klaidas.

10. Puoselėkite emocinį ryšį, kurkite saugumo jausmą, bendradarbiavimo atmosferą ugdymo procese.

11. Bendraukite su kolegomis, dalinkitės gerąja darbo patirtimi, kelkite klausimus. Kartu ieškokime sprendimų – dabar tai kaip niekada svarbu.

 

 

NUOTOLINIS DARBAS SU MOKINIAIS, TURINČIAIS GIRDIMOJO SUVOKIMO SUTRIKIMŲ (gali būti skaitymo, rašymo, matematikos mokymosi sutrikimai):

1. Surašykite nurodymus, instrukcijas, schemas, kuriomis mokinys galėtų naudotis klausydamas aiškinimo.

2. Parodykite užduoties atlikimo pavyzdį.

3. Perklauskite ar mokinys suprato sąvokas, atskirus žodžius, instrukcijas.

NUOTOLINIS DARBAS SU MOKINIAIS, TURINČIAIS REGIMOJO SUVOKIMO SUTRIKIMŲ (gali būti skaitymo, rašymo, matematikos sutrikimai):

1. Pateikite kuo paprastesnę, neapkrautą papildoma vaizdine informacija, mokomąją medžiagą.

2. Gali būti pateikiami jau pertvarkyti, pritaikyti tekstai (pažymėtos painiojamos raidės, skiemenimis suskirstyti sudėtingesnės struktūros žodžiai, paryškintos svarbiausios teksto vietos ir pan.).

NUOTOLINIS DARBAS SU MOKINIAIS, TURINČIAIS ELGESIO AR ĮVAIRIAPUSIŲ RAIDOS SUTRIKIMŲ:

1. Aiškiai nurodykite dienos darbus, jų laiką, eigą, trukmę, pabaigą.

2. Naudodami vaizdinę struktūrą, pateikite nuoseklią užduoties atlikimui reikalingų veiksmų eilę.

3. Vienu metu atlikite vieną užduotį.

4. Į vaiką kreipkitės vardu, taip susigrąžinsite jo dėmesį.

5. Bendraudami stenkitės išlaikyti vidinę ramybę. Užduotis pateikdami raštu, venkite „papuošimų“ (žodžių didžiosiomis raidėmis teksto viduryje, daug šauktukų, veidukų).

NUOTOLINIS DARBAS SU MOKINIAIS, TURINČIAIS AKTYVUMO IR DĖMESIO SUTRIKIMŲ:

1. Parodykite, aptarkite kiek užduočių mokinys turės atlikti iki pertraukos ar per visą pamoką.

2. Susitarkite kada bus pertraukėlės.

3. Pateikite trumpas užduotis. Ilgesnes užduotis skaidykite dalimis.

Svarbu: vienu metu tik viena užduotis.

4. Keiskite užduotis pagal pobūdį. Pradėkite nuo lengvesnių užduočių, pereikite prie svarbiausių ir sudėtingiausių, po jų būtina pertraukėlė ar užduotis, kurią atlikdamas vaikas galėtų pajudėti.

5. Su mokinio tėvais aptarkite, kaip tinkamai pritaikyti ugdymosi aplinką, pašalinant iš jos nereikalingus dirgiklius (nuotolinio mokymosi sąlygomis tai galėtų būti netgi naminiai gyvūnėliai).

 

IR SVARBIAUSIA – BENDRAUKIME!

DABAR TAI SVARBU, KAIP NIEKADA!

LAUKSIME JŪSŲ SKAMBUČIŲ NAUJAIS TELEFONO NUMERIAIS

IR SENAIS ELEKTRONINIO PAŠTO ADRESAIS

SIŪLOME PASINAUDOTI IR

 NUOTOLINIO BENDRAVIMO GALIMYBĖMIS.

 

 

1. Psichologė Renata Stonienė 867916693

2. Psichologė Ramunė Ramanauskienė 867916786

3. Psichologė Jurga Taleikytė 860404935

4. Socialinė pedagogė Asta Markauskienė 860442607

5. Edita Šukienė 867916820

6. Rūta Zabielienė 867916779

7. Dalius Balčiūnas 864574148.

 

Psichologinės pagalbos linijos telefonas: 866428828.