RegioniniaiKultūros darbuotojų kūrybinio potencialo didinimas

Projekto tikslas – tobulinti Kauno rajono kultūros centrų darbuotojų kūrybiškumo ir inovatyvumo kompetenciją, siekiant didinti kultūros paslaugų kokybę ir prieinamumą visuomenei.
Projekto uždaviniai:
 1. Vykdyti kultūros centrų darbuotojų kvalifikacijos tobulinimą, organizuojant praktinių seminarų ciklą kultūros darbuotojų kūrybiškumo ugdymui;
 2. Plėtoti tarpinstitucinę partnerystę per patirčių mainus kultūrinių iniciatyvų generavimo srityje;
 3. Parengti gerąja patirtimi grįstas rekomendacijas kultūros renginių kokybei ir prieinamumui didinti.
Projekto dalyviai – Kauno rajono kultūros centrų vadovai, kultūrinių renginių organizatoriai, meno vadovai, režisieriai, etnografai.
Projekto metu kultūros centrų darbuotojams bus suorganizuoti 7 praktiniai seminarai renginių organizavimo ir kūrybiškumo temomis ir du gerosios patirties vizitai į Klaipėdos krašto kultūros įstaigas bei Šakių kultūros centrą.
Projektu siekiama, kad patobulinta kultūros centrų darbuotojų kūrybiškumo ir inovatyvumo kompetencija ir įgyti nauji gebėjimai leis patraukliai, inovatyviai ir kūrybiškai organizuoti kultūros renginius Kauno rajone įvairioms tikslinėms grupėms; užsimegs ir bus plėtojama tarpinstitucinė partnerystė, o tai sudarys sąlygas gerosios patirties sklaidai, mokymuisi ir projekto tęstinumui; parengtos gerąja patirtimi grįstos rekomendacijas bus naudingos kitiems, projekte nedalyvavusiems kultūros centrų darbuotojams.
Projekto įgyvendinimo laikotarpis: – 2019 m. kovo - lapkričio mėn.
Projektą finansuoja Lietuvos kultūros taryba.
„TAU dovana Lietuvai

Projekto tikslas – stiprinti Kauno rajono savivaldybės gyventojų – trečiojo amžiaus universiteto studentų – pilietinį sąmoningumą ir istorinę savimonę, minint Lietuvos valstybingumo šimtmetį.

Projekto uždaviniai:

 1.    Organizuoti paskaitų ciklą TAU klausytojams apie Lietuvos heraldiką, herbų kūrimo principus, spalvas ir simbolius;
 2.     Organizuoti TAU klausytojams paskaitų ciklą „Jie kūrė Lietuvą“;
 3.     Organizuoti Kauno rajono seniūnijų herbų kūrimo dirbtuves (molis, piešimas, siuvinėjimas);
 4.     Organizuoti baigiamąjį projekto renginį „Mano dainos ir darbai Lietuvai“.

Projekto rezultatai:
Pagrindinis projekto akcentas yra Kauno rajono seniūnijų herbų pano, skirto Lietuvos valstybės 100-mečiui, kūrimas. Kauno rajono trečiojo amžiaus universiteto studentai, gyvenantys skirtingose Kauno rajono seniūnijose, išsiuvinės 25 Kauno rajono seniūnijų herbus. Šis darbas kaip dovana bus įteikta savivaldybei. Kūrybinėse dirbtuvėse dalyvaujantys senjorai galės atkurti arba susikurti savo šeimos (giminės) herbus, juos sumodeliuoti naudojant specialias kompiuterių programas, pasigaminti herbus iš molio, medžiagos ar popieriaus. Projekto rezultatai ir sukurti produktai bus pristatyti baigiamajame projekto renginyje “Mano dainos ir darbai Lietuvai”.

Projekto įgyvendinimo laikotarpis: – 2018 m. spalio - gruodžio mėn.

Projektą dalinai finansuoja Kauno rajono savivaldybė.

„Kauno rajono trečiojo amžiaus universiteto studentų sveikatos stiprinimas ir švietimas“

Projekto tikslas – tobulinti Kauno rajono trečiojo amžiaus universiteto (11 fakultetų) studentų sveikos gyvensenos kompetenciją, suteikiant praktinių įgūdžių ir teorinių žinių apie vyresnio amžiaus žmonių sveikatos stiprinimą.

Uždaviniai:

 1.    Didinti vyresnio amžiaus žmonių sveikatos raštingumą;
 2.    Įtraukti vyresniojo amžiaus žmones į aktyvią fizinę veiklą.

Numatytos priemonės ir paslaugos tikslams įgyvendinti:

 1.    Organizuoti paskaitų ciklą „Vyresnio amžiaus žmonių mitybos ypatumai ir gyvenimo kokybė“;
 2.    Organizuoti paskaitų ir pratybų ciklą „Su amžiaus pokyčiais susijusių ligų prevencija“;
 3.    Organizuoti praktinius užsiėmimus motorikos lavinimui (pusiausvyra, orientacija, koordinacija);
 4.    Organizuoti antrąją Kauno rajono sporto fiestą senjorams;

Projekto įgyvendinimo laikotarpis: – 2018 metai

Garsinio skaitymo festivalis „Skaitome Lietuvai - 2018“

Projekto tikslas – skatinti mokinių pilietiškumą ir kūrybiškumą, populiarinant skaitymą kaip vieną iš aktyviai visuomenei būtinų bruožų.

Projekto uždaviniai:

 1.   Organizuoti rajono mokyklose garsinio skaitymo renginius, skirtus Lietuvos valstybės atkūrimo šimtmečiui.
 2.   Organizuoti Kauno rajono mokinių ir mokytojų garsinio skaitymo festivalį.
 3.   Parengti festivalio elektroninį leidinį.

Projekto rezultatai:
Projektas paskatins mokinius domėtis knygomis apie Lietuvą, bus ugdomas mokinių kūrybiškumas, tobulinama meninė raiška, ugdomi komunikaciniai gebėjimai. Kartu organizuojami renginiai sustiprins bendradarbiavimą tarp rajono mokyklų – mokinių, mokytojų, bibliotekininkų, didins skaitymo prestižą mokyklų bendruomenėse.

Projekto įgyvendinimo laikotarpis: – 2018 m. gegužės - gruodžio mėn.

Projektą dalinai finansuoja Kauno rajono savivaldybė.

„Kauno rajono sveikatą stiprinančių mokyklų bendruomenių socialinių ir emocinių kompetencijų tobulinimas (II etapas)

Projekto tikslas – tobulinti Kauno rajono sveikatą stiprinančių mokyklų (toliau – SSM) tinklo bendruomenių (mokinių, mokytojų ir tėvų) socialines emocines kompetencijas.

Uždaviniai:

 
 1. Kelti SSM koordinacinės grupės narių kompetenciją, organizuojant tęstinius mokymus (24 akad. val. programa).
 2. Vykdyti sveikatingumo ugdymo veiklas SSM tinklo mokyklose

Projekto veiklos:
 
 1. Socialinių emocinių kompetencijų ugdymas praktiškai – organizuoti edukacinę išvyką-seminarą į Aukštaitijos regiono ikimokyklinę(-es) ir bendrojo ugdymo įstaigą (-as).
 2. Organizuoti tęstinę kvalifikacijos tobulinimo programą, skirtą SSM koordinacinės tarybos nariams.
 3. Organizuoti nacionalinę konferenciją „Socialinės emocinės sveikatos ugdymas geros mokyklos koncepcijos kontekste“.
 4. Organizuoti socialinės emocinės sveikatos renginius mokyklose mokiniams, tėvams, mokytojams pagal pateiktą mokyklų renginių sąrašą ir aprūpinti priemonėmis pagal veiklas.
 5. Organizuoti mokinių idėjų mugę „Socialinės emocinės sveikatos ugdymo sėkmės istorijos rajono mokyklose.
„Sėkmingo mokymosi patirtys – Lietuvos ateičiai“

Projekto tikslas – paskatinti Kauno rajono suaugusiuosius aktyviai įsitraukti į mokymosi veiklas stiprinant bendruomeniškumą.

Projekto uždaviniai:

 •  Organizuoti konkursą „Mokausi sau ir Lietuvai“, siekiant surinkti pavienių asmenų arba bendruomenių mokymosi sėkmės istorijas;
 •  Publikuoti sėkmingų mokymosi patirčių rinkinį elektroninėje erdvėje;
 •  Organizuoti suaugusiųjų mokymosi savaitės ir projekto baigiamąjį renginį rajono bendruomenių nariams „Mokomės sau ir Lietuvos ateičiai“, skirtą Lietuvos valstybės šimtmečio paminėjimui.

Projekto rezultatai:
Projekto veiklos prisidės prie mokymosi visą gyvenimą idėjos sklaidos, padidins suaugusiųjų įsitraukimą į mokymosi veiklas nutolusiose Kauno rajono seniūnijose, sėkmės istorijos padės suvokti nuolatinio mokymosi reikšmę siekiant asmeninės ir bendruomeninės gerovės, sustiprės neformaliojo suaugusiųjų švietimo teikėjų bendradarbiavimas.

Projekto įgyvendinimo laikotarpis: – 2018 m. gegužės - gruodžio mėn.

Projektą dalinai finansuoja Kauno rajono savivaldybė.

„Kauno rajono trečiojo amžiaus universiteto studentų sveikatos stiprinimas ir švietimas“

Projekto tikslas – – tobulinti Kauno rajono trečiojo amžiaus universiteto (11 fakultetų) studentų sveikos gyvensenos kompetenciją, suteikiant praktinių įgūdžių ir teorinių žinių apie vyresnio amžiaus žmonių sveikatos stiprinimą.

Projekto uždaviniai:

 1.    Didinti vyresnio amžiaus žmonių sveikatos raštingumą;
 2.    Įtraukti vyresniojo amžiaus žmones į aktyvią fizinę veiklą.

Numatytos priemonės ir paslaugos tikslams įgyvendinti:

 1.    Paskaitų – pratybų ciklas „Vyresnio amžiaus žmonių atminties lavinimas“;
 2.    Paskaitų ciklas „Psichinė ir emocinė sveikata: asmens tapatumas ir prisitaikymas prie pokyčių šeimoje ir bendruomenėje“;
 3.    Linijinių šokių praktiniai užsiėmimai;
 4.    Taikomoji fizinė veikla – praktiniai užsiėmimai savimasažo technikoms išmokti;
 5.    Pirmoji Kauno rajono sporto fiesta.

Projekto įgyvendinimo laikotarpis: – 2017 m. rugsėjo - gruodžio mėn.

Projektas finansuojamas Kauno rajono savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos lėšomis.

„Kauno rajono sveikatą stiprinančių mokyklų bendruomenių socialinių ir emocinių kompetencijų tobulinimas“
Projekto tikslas – tobulinti Kauno rajono sveikatą stiprinančių mokyklų (toliau – SSM) tinklo bendruomenių narių socialines ir emocines kompetencijas.
Projekto metu organizuojami kvalifikacijos tobulinimo seminarai (24 akad. val.), edukacinė išvyka – gerosios patirties seminaras Klaipėdos rajono ugdymo įstaigose SSM koordinatoriams ir nariams, mokinių sveikatingumo idėjų mugė, mokyklų veiklos įsivertinimas, duomenų analizė bei konferencija. 2017 m. SSM dalyvauja ne tik rajono lygmens renginiuose, bet ir organizuoja įvairias edukacines priemones savo mokyklose. .
2017 m. Kauno rajono SSM renginių, skirtų socialinių emocinių kompetencijų tobulinimui, sąrašas

Kauno rajono švietimo centro įgyvendintos priemonės „Kauno rajono sveikatą stiprinančių mokyklų bendruomenių socialinių ir emocinių kompetencijų tobulinimas (i etapas)“ pagal visuomenės rėmimo specialiąją programą ataskaita
,,Sveikos gyvensenos įgūdžių stiprinimas ir bendruomeniškumo skatinimas Kauno rajono sveikatą stiprinančiose mokyklose“
Projektas parengtas remiantis 39 SSM (sveikatą stiprinančių mokyklų) partnerystės principu. 2016-ieji Lietuvoje paskelbti vietos bendruomenių metais. Prioritetinė sritis - mokyklų bendruomenių narių (mokytojų, mokinių, tėvų, techninio personalo) sveikatos stiprinimas bei sveikos gyvensenos įgūdžių diegimas.
Sveikatą stiprinančių mokyklų (SSM) ugdytiniai (3500) ir mokyklų sveikatos konsultantai pa tobulins sveikatos saugojimo ir bendruomeniškumo stiprinimo įgūdžius. Bus tobulinamas sveikos gyvensenos ugdymo procesas bei formuojamos teigiamos sveikos gyvensenos nuostatos.
Kauno rajono SSM veikla ir projekto rezultatai bus apibendrinti konferencijoje „Bendruomeniškumas – esminis veiksnys sveikatos stiprinimo procese“ .
Kauno rajono švietimo centro pedagoginės psichologinės tarnybos projektas „Išradingos ir sveikos antrokų pertraukos“

Stiprinant sveikos gyvensenos įgūdžių formavimąsi ir skatinant mokyklos bendruomenę kurti aktyvesnį vaikų bendravimą pertraukų metu siūloma keisti vaikų informacinių technologijų naudojimo pertraukų metu įpročius.

Projekte dalyvaujantys ugdytojai bus supažindinti su vaikų naudojimosi išmaniaisiais telefonais žala, pristatytos metodinės priemonės, padėsiančios formuoti vaikų sveikos gyvensenos įgūdžius.

Vieną rugsėjo ar spalio mėnesio savaitę Kauno rajono ugdymo įstaigų 2 klasių mokiniams pertraukų metu bus siūloma atsisakyti žaidimų išmaniaisiais telefonais, keičiant veiklą formuojančią sveikos gyvensenos įgūdžius.

Projekto efektyvumas bus pamatuotas naudojant projekto metu sukurtą vertinimo instrumentą.

„Sveikatos saugojimo kompetencijos ugdymas Kauno rajono sveikatą stiprinančių mokyklų bendruomenėse”

Projektas „Sveikatos saugojimo kompetencijos ugdymas Kauno rajono sveikatą stiprinančių mokyklų bendruomenėse“ parengtas remiantis 39 SSM (sveikatą stiprinančių mokyklų) partnerystės principu. Projektą sudaro šios struktūrinės dalys:

 • Sveikatą stiprinančių mokyklų koordinacinės tarybos narių sveikos gyvensenos ugdymo kompetencijų tobulinimas;
 • Gerosios patirties sklaidos renginiai Sveikatą stiprinančiose mokyklose SSM;
 • Konkursų mokiniams ir jų tėvams sveikatą stiprinančiose mokyklose organizavimas;
 • Ataskaitinės SSM bendruomenių narių konferencijos organizavimas;
 • Sveikatą stiprinančių mokyklų veiklos įsivertinimas/vertinimas ir aktyviausiai šiame tinkle dirbančių ugdymo įstaigų apdovanojimas Kauno rajono SSM tinklo vėliavomis

Projekto tikslas – formuoti sveikatos saugojimo kompetencijas lemiančias nuostatas SSM bendruomenėse.

Tikslinės grupės: mokyklų sveikatos ugdymo koordinacinės tarybos nariai (mokyklų vadovai, visuomenės sveikatos specialistai, socialiniai pedagogai, psichologai, kūno kultūros bei kitų mokomųjų dalykų mokytojai, tėvai, rėmėjai, mokiniai bei ikimokyklinių ugdymo įstaigų ugdytiniai). Planuojama į projekto veiklą įtraukti apie 3000 - 4000 dalyvių.

Projekto įgyvendinimo laikotarpis: 2015 m. rugsėjo – gruodžio mėnesiai.

„Teigiamų sveikos gyvensenos vertybinių nuostatų formavimas tobulinant sveikos gyvensenos ugdymo procesą Kauno rajono ugdymo institucijose (SSM)“

Projektas „Teigiamų sveikos gyvensenos vertybinių nuostatų formavimas tobulinant sveikos gyvensenos ugdymo procesą Kauno rajono ugdymo institucijose (SSM)“ parengtas remiantis 40 SSM (sveikatą stiprinančių mokyklų) partnerystės principu. Projektas yra tęstinis. Jį sudaro šios struktūrinės dalys:

 
 • Sveikatą stiprinančių mokyklų koordinacinės tarybos narių sveikos gyvensenos ugdymo kompetencijų tobulinimas;
 • Praktikumų sveikatą stiprinančių mokyklų koordinacinės tarybos nariams organizavimas;
 • Edukacinio paketo mokytojams parengimas;
 • Sveikatingumo pertraukų mokiniams organizavimas;
 • SSM gerosios patirties sklaida;
 • Rajoninės SMM mokinių ir mokytojų konferencijos organizavimas;
 • Sveikatą stiprinančių mokyklų veiklos įsivertinimas/vertinimas ir aktyviausiai šiame tinkle dirbančių ugdymo įstaigų apdovanojimas Kauno rajono SSM tinklo vėliavomis.
Projekto tikslas – formuoti teigiamas vertybines nuostatas skatinant sveikos gyvensenos saviugdą bei tobulinant sveikos gyvensenos ugdymo procesą Kauno rajono ugdymo institucijose (SSM).
Tikslinės grupės: mokyklų sveikatos ugdymo koordinacinės tarybos nariai (mokyklų vadovai, visuomenės sveikatos specialistai, socialiniai pedagogai, psichologai, kūno kultūros bei kitų mokomųjų dalykų mokytojai, tėvai, rėmėjai, mokiniai bei ikimokyklinių ugdymo įstaigų ugdytiniai). Planuojama į projektą įtraukti apie 2500 - 3000 dalyvių.
Numatomos veiklos formos: kvalifikacijos tobulinimo programos, seminarai-praktikumai koordinacinės tarybos nariams, sveikatingumo pertraukos mokiniams, leidinys mokytojams, konferencija ugdymo institucijų bendruomenių nariams, edukacinė išvyka sveikatos ugdytojams.
Numatomas rezultatas: sveikatą stiprinančių institucijų ugdytiniai (2500) ir mokyklų koordinacinių tarybų nariai (500) tobulins sveikos gyvensenos ugdymo kompetencijas ir ugdysis teigiamą požiūrį į sveiką gyvenseną. Bus tobulinamas sveikos gyvensenos ugdymo procesas bei formuojamos teigiamos sveikos gyvensenos nuostatos. Projekto veiklos atlieps bendras Lietuvos Respublikos Vaikų sveikatos metų (2014) sveikatos stiprinimo priemones (Lietuvos Respublikos Vyriausybės Vaikų sveikatos metų sveikatos stiprinimo priemonių planas). Atlikus kokybinį Kauno rajono sveikatą stiprinančių mokyklų veiklos įsivertinimą/vertinimą, efektyviausiai dirbančioms sveikatos ugdymo srityje įstaigoms bus įteiktos vėliavos.
Produktai: parengtas ir išleistas edukacinis paketas mokytojams ,,Sveikos gyvensenos ugdymas 5-6 klasėse“, paskelbti straipsniai masinės informacijos priemonėse.
Projekto įgyvendinimo laikotarpis: 2014 m. rugsėjo – gruodžio mėnesiai.
„Kauno rajono sveikatą stiprinančių mokyklų bendruomenių socialinių ir emocinių kompetencijų tobulinimas (II etapas)

Projekto tikslas – tobulinti Kauno rajono sveikatą stiprinančių mokyklų (toliau – SSM) tinklo bendruomenių (mokinių, mokytojų ir tėvų) socialines emocines kompetencijas.

Uždaviniai:

 
 1. Kelti SSM koordinacinės grupės narių kompetenciją, organizuojant tęstinius mokymus (24 akad. val. programa).
 2. Vykdyti sveikatingumo ugdymo veiklas SSM tinklo mokyklose

Projekto veiklos:
 
 1. Socialinių emocinių kompetencijų ugdymas praktiškai – organizuoti edukacinę išvyką-seminarą į Aukštaitijos regiono ikimokyklinę(-es) ir bendrojo ugdymo įstaigą (-as).
 2. Organizuoti tęstinę kvalifikacijos tobulinimo programą, skirtą SSM koordinacinės tarybos nariams.
 3. Organizuoti nacionalinę konferenciją „Socialinės emocinės sveikatos ugdymas geros mokyklos koncepcijos kontekste“.
 4. Organizuoti socialinės emocinės sveikatos renginius mokyklose mokiniams, tėvams, mokytojams pagal pateiktą mokyklų renginių sąrašą ir aprūpinti priemonėmis pagal veiklas.
 5. Organizuoti mokinių idėjų mugę „Socialinės emocinės sveikatos ugdymo sėkmės istorijos rajono mokyklose.