Programos

Švietimo darbuotojams
2020–2022 metų kvalifikacijos tobulinimo prioritetai

Kauno rajono švietimo centro kvalifikacijos tobulinimo programos mokyklų vadovams, jų pavaduotojams ugdymui, ugdymą organizuojančių skyrių vedėjams, mokytojams, pagalbos mokiniui specialistams 2021-2022 m.
Programos išdėstytos pagal Kvalifikacijos tobulinimo prioritetus, patvirtintus Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro 2020 m. balandžio 2 d. įsakymu Nr. V-504. Programų trukmė – 40 ir daugiau valandų. Programų sąrašas atnaujinamas kiekvieną pusmetį.
 
1. Prioritetas. Kompetencijų tobulinimas įgyvendinant šiuolaikinį ugdymo / mokymo turinį.
Prioriteto kryptis:
 
1.1.  Skaitmeninio raštingumo tobulinimas.
 • Microsoft office 365 galimybių panaudojimas tobulinant ugdymo proceso organizavimą
 • Virtualios mokymosi aplinkos G SUITE FOR EDUCATION naudojimo pagrindai
 • Darbas su Google dokumentais.
 • Mokytojų ir pagalbos mokiniui specialistų skaitmeninio raštingumo kompetencijos tobulinimo programa.
 • Mokymosi proceso organizavimas ir valdymas skaitmeninėje mokymosi aplinkoje.
 • Geografinių informacinių sistemų pritaikymas ugdymo procese ir Microsoft Office 365 panaudojimo galimybės mokant nuotoliniu būdu lietuvių kalbos ir literatūros dalyką.
 • Kursų kūrimas virtualioje mokymosi aplinkoje „Moodle“
 
1.2.  Į mokymąsi orientuotos vertinimo kultūros auginimas.
 • Modernios pamokos vadyba ir mokymosi pasiekimai mokinių asmenybės brandai.     
 • Ikimokyklinio/priešmokyklinio ugdymo organizavimo, planavimo ir  vaiko pasiekimų bei pažangos vertinimo sistema.
 • Vadovavimas mokymuisi.
 • Grįžtamojo ryšio ir mokinių mokymosi pasiekimų sąsaja: kaip padėti vaikams taisyti jų klaidas?
 • Naujosios kartos vaikai - iššūkis mokytojui. Kodėl ( kaip) juos reikia ugdyti ir vertinti kitaip?
 • Vaiko individualios pažangos stebėjimas ugdymo procese.
 • (Įsi)vertinimas dėl mokymo(si) ar mokymo(si): ką, kodėl ir kaip?
 • Šiuolaikinė pamoka.
 • Į mokinį orientuotas ugdymo procesas: strategijų ir metodų beieškant.
 • Šiuolaikinės pamokos tobulinimas: nuo į(si)traukimo iki į(si)vertinimo.                    
 • Patirtinis ugdymas(is) šiuolaikiniam mokiniui ir mokytojui. Reflektyvaus mokymo(si) principų įgyvendinimas klasėje.
 • Mokinių pasiekimų, asmeninės pažangos matavimas, fiksavimas ir vertinimas.       
 • Į mokymąsi orientuotas mokymas.
 • Pamokos struktūros kokybė.
 
1.3.  Skaitymo gebėjimų ugdymas visose ugdymo srityse.
 • Taisyklingos kalbos formavimas ikimokykliniame ir priešmokykliniame ugdyme.
 • Taikomoji mokyklinė gramatika: teorinės aktualijos ir praktika.
 • Literatūra 5-8 klasėse: skaitome kurdami ir bendradarbiaudami.
 • Pamokos virsmas.
 
2. Prioritetas. Kompetencijų, reikalingų veiksmingai ugdyti skirtingų ugdymosi poreikių turinčius
mokinius, tobulinimas. Prioriteto kryptis:
 
2.1. Mokinio skirtybių suvokimas, atpažinimas ir panaudojimas siekiant jo pažangos.
 • Emocinis intelekto ugdymo svarba mokyklojeYpatingų vaikų pažinimas ir integravimas į bendrojo ugdymo grupę/klasę.
 • Gabių ir kūrybiškų vaikų ugdymas, remiantis kitų kultūrų patirtimi.
 • Kritinio ir kūrybinio mąstymo ugdymo metodai.
 • Mokinio raidos ypatumai socialiniu-psichologiniu aspektu.
 • Pozityvaus elgesio palaikymo strategijos dirbant su autizmo spektro bei emocijų ir elgesio sutrikimą turinčiais vaikais .
 • Šiuolaikinė pamoka. Kaip siekti kiekvieno mokinio pažangos?
 • Socialinių emocinių įgūdžių ugdymas integruojant Kimochis programą.
2.2. Bendradarbiavimo gebėjimų, reikalingų ugdyti ir teikti reikalingą švietimo pagalbą ir
paslaugas, tobulinimas.
 • Mokytojo asmeninių galių ir bendruomenės sutelktumo stiprinimas.
 • Vidinės ir išorinės komunikacijos stiprinimas ugdymo įstaigos bendruomenėje.      
 • Saugios mokymo(si) aplinkos kūrimas. Kaip išlikti darnoje su savimi, mokiniais ir mokinių tėvais?
 • Šiuolaikiškas ir inovatyvus bendravimas ir bendradarbiavimas .
 • Emocinės ir psichologinės aplinkos gerinimas mokykloje.
 • Pedagogo motyvacijos ir produktyvumo stiprinimas švietimo sistemos pokyčių sąlygomis Efektyvi komunikacija - sėkmingo ugdymo pagrindas.
 
3. Prioritetas. Vadovavimo ir lyderystės ugdymo / mokymo procesui ir švietimo įstaigai
kompetencijų tobulinimas. Prioriteto kryptis:
3.1. Lyderystės ugdymui ir mokymuisi stiprinimas.
 • Mokytojo asmeninės lyderystės aktualizavimas ugdant socialiai atsakingą žmogų.
 • Vertybinis kryptingumas ugdant asmens kompetencijas.
 • Švietimo įstaigų vadovų lyderystės kompetencijų ugdymas.
 • Socialinių emocinių kompetencijų ugdymas lavinant Emocinį intelektą (EQ).          
 • Lyderystės veiksmingumo stiprinimas šiuolaikinė mokyklos kontekste.
 • Pamokos vadyba: teorija ir praktika.
 • Vaikystės pedagogų profesinių gebėjimų atpažinimo ir jų ugdymo kokybės plėtra.
 
3.2. Gebėjimų priimti sprendimus, grįstus duomenimis, stiprinimas.
 • Asmens duomenų apsauga įsigaliojus ES bendrajam duomenų apsaugos reglamentui. Duomenų apsaugos iššūkiai viešajame sektoriuje.
 • Pozityvioji švietimo komunikacija: vertės kūrimas mokykloje naudojantis duomenimis.
3.3. Mokyklos bendruomenės telkimas įgyvendinant įtraukties principą švietime.
 • Įtraukiojo ugdymo praktikos link.
 • Ypatingų vaikų pažinimas ir integravimas į bendrojo ugdymo grupę/klasę.
STEAM ugdymas
 • Mokymasis eksperimentuojant – praktinių seminarų ciklas.
 • STEAM ugdymas ikimokyklinėje įstaigoje: inovatyvūs metodai, netradicinės aplinkos, praktinės idėjos.
Matematika
 • Inovacijos matematinio ugdymo srityje.
 • Aktyviųjų veiklų matematikos pamokos planavimas ir individualios pažangos matavimas, gerinant mokinių pasiekimus.
Kitos programos
 • Specialiosios psichologijos ir specialiosios pedagogikos kursų programa.
 • Kvalifikacijos tobulinimo programa  meninio ugdymo – muzikos, dailės, šokio –  pedagogams, ketinantiems mokyti pagal ikimokyklinio ir/ar priešmokyklinio ugdymo programas.
 • Kūno kultūros ugdymo pradinėse klasėse metodikos kursų programa.
 • Vaikų turizmo renginių oganizavimo programa.
 • Šeimos darželių programa
 • Anglų kalbos kursų programa.
 • Teatro metodai ankstyvajame ugdyme.
Edukacinės programos, vykdomos ne Lietuvos Respublikos teritorijoje (EU)

Akreditacijos numeris

Pavadinimas

Apimtis

Dalyviai

AIKOS kodas 213001185, įsakymas Nr. VK-85  2017-08-24; pratęsta iki 2022-09-30* Specialiosios pedagoginės ir psichologinės pagalbos SUP turintiems mokiniams patirtis Vengrijos bendrojo ugdymo mokyklose 40 Švietimo įstaigų vadovai; dalykų mokytojai; pagalbos mokiniui specialistai
Nr. 213000762; 2016-04-28 įsakymas Nr. VK-59; pratęsta iki 2022-09-30* Švietimas ir pasaulio paveldo puoselėjimas Kroatijos Makarsko Andrije Kačica Miošica vidurinėje mokykloje 40 Dalykų mokytojai; mokyklų vadovai, jų pavaduotojai ugdymui, ugdymą organizuojančių skyrių vedėjai
Nr. 213000761; 2016-05-03 įsakymas Nr. VK-61; pratęsta iki 2022-09-30* Gabių vaikų ugdymo patirtis Latvijos Rygos lietuvių vidurinėje mokykloje 40 Dalykų ir pradinio ugdymo mokytojai; Švietimo įstaigų vadovai; pagalbos mokiniui specialistai; neformaliojo ugdymo mokytojai
Akreditacijos Nr. 3910101988 (patvirtinta 2014 m. gegužės 2 d. UPC direktoriaus įsakymu Nr.VK-89) pratęsta iki 2022-09-30* Mišraus mokymo organizavimo patirtis Italijos ugdymo įstaigose 40 Dalykų mokytojai; mokyklų vadovai, jų pavaduotojai ugdymui, ugdymą organizuojančių skyrių vedėjai, mokytojų kvalifikacijos tobulinimo paslaugas teikiančių įstaigų darbuotojai.
AIKOS kodas 213001157; Įsakymas Nr. VK-83 (2017-06-29); pratęsta iki 2022-09-30* Mokinių skaitymo gebėjimų ugdymas: Suomijos patirtis 40 Bibliotekininkai, dalykų ir pradinio ugdymo mokytojai
ID kodas 220197 AIKOS kodas 213001558
Įsakymo numeris ir data: VK-111 (2018-06-28)
Galioja iki 2022-09-30
Kūrybiškumo ugdymas mokykloje: Lenkijos mokytojų patirtis 40 Švietimo įstaigų vadovai; mokyklų vadovai, jų pavaduotojai ugdymui, ugdymą organizuojančių skyrių vedėjai; dalykų mokytojai; pradinio ugdymo mokytojai; neformaliojo ugdymo mokytojai; pagalbos mokiniui specialistai; bibliotekininkai
ID kodas 220195 AIKOS kodas 213001559
Įsakymo numeris ir data: VK-112 (2018-07-04)
Galioja iki 2022-09-30
Įtraukiojo ugdymo sėkmė: elgesio ar (ir) emocijų sunkumų arba sutrikimų turinčių mokinių ugdymo patirtis Český Krumlov gimnazijoje 40 Švietimo įstaigų vadovai; dalykų mokytojai; pagalbos mokiniui specialistai

*2020 m. birželio 1 d.  Kauno rajono švietimo centro direktorės įsakymas Nr T1-75 "Dėl kvalifikacijos tobulinimo programų akreditacijos galiojimo pratęsimo".


Valstybės tarnautojams

Valstybės tarnautojams

Kauno rajono švietimo centro akredituotos valstybės tarnautojų kompetencijų tobulinimo programos
Nr. Programos pavadinimas Apimtis (val.)
VT-1 Organizacijos įvaizdžio kūrimas 8
VT-2 Darbo santykių teisinis reglamentavimas: darbo santykių įforminimas, vykdymas, pakeitimai ir nutraukimas; darbo ir poilsio laiko reglamentavimo teoriniai aspektai ir praktinės rekomendacijos 8
VT-3 Bendravimo ir bendradarbiavimo psichologiniai ypatumai valstybės tarnyboje 18
VT-4 Tarnybinis etiketas – valstybės tarnautojo įvaizdžio dalis. Valstybinės įstaigos reprezentavimo metodika 24
VT-5 Įstaigos dokumentų rengimas, tvarkymas ir apskaita: dažniausiai pasitaikančių klaidų analizė 8
VT-6 Valstybės tarnybos etika ir kovos su korupcija aktualijos 8
VT-7 Andragogikos pagrindai 18
VT-8 Gebėjimai, reikalingi derybų procese 8
VT-9 ECDL (7 moduliai) kompiuterinis raštingumas 60
VT-10 ECDL pradmenų (4 moduliai) kompiuterinis raštingumas 54
VT-11 Bendravimas su probleminiais klientais. Konstruktyvus konflikto sprendimas. Stresas ir jo įveikimo būdai 8
VT-12 Darbo santykių teisinio reglamentavimo naujovės ir jų praktinis taikymas 8
VT-13 Darbuotojų veiklos valdymas ir komandos darbo organizavimas. Veiklos optimizavimas šiuolaikinėmis sąlygomis 8
VT-14 2013-2015 m. Pagrindinio ir vidurinio ugdymo programų bendrųjų ugdymo planų pristatymas 6
VT-15 (ES ir) Lietuvos antidiskriminacinė įstatyminė bazė 8
VT-16 Tarpkultūrinių kompetencijų ugdymas 8

Kultūros, švietimo ir sporto darbuotojams