Pedagoginė psichologinė tarnyba

 • Titulinis
 • Pedagoginė psichologinė tarnyba
Atgal

Informacija Kauno rajono ugdymo įstaigoms, tėvams (globėjams) dėl Kauno rajono švietimo centro pedagoginės psichologinės tarnybos darbo atnaujinimo

 

Informuojame, kad Kauno rajono švietimo centro pedagoginė psichologinė tarnyba atnaujino savo darbą adresu Vytauto g. 65, Garliava. Konsultacijos, specialiųjų ugdymosi poreikių vertinimai, 5 metų vaiko brandumo ugdytis pagal priešmokyklinio ugdymo programą vertinimai atliekami užsiregistravus telefonu: (8 37) 380065.

 

1. Direktorės pavaduotojas PPT Dalius Balčiūnas +370 64574148

2. Psichologė Renata Stonienė +370 67916693

3. Psichologė Ramunė Ramanauskienė +370 67916786

4. Psichologė Jurga Taleikytė +370 60404935

5. Socialinė pedagogė Asta Markauskienė +370 60442607

6. Specialioji pedagogė Edita Šukienė +370 67916820

7. Logopedė Rūta Zabielienė +370 67916779

 

Kilus neaiškumams (arba dėl konsultacijų) galite kreiptis elektroniniu paštu: ppt.kaunor@mezon.lt ar telefonu: (8 37) 380065.

 

Pedagoginės psichologinės tarnybos darbo laikas:

Pirmadienį – Ketvirtadienį: 8-17 val.

Penktadienį: 8-15.45 val.

(pietų pertrauka 12.00-12.45 val.)    

 

 

 

 

Kauno rajono švietimo centro                                                                                  Dalius Balčiūnas

Pedagoginė psichologinė tarnyba


KURKIME JŪSŲ VAIKO ATEITĮ KARTU !!!


Kodėl atvykote į PPT (Pedagoginę psichologinę tarnybą) ?

 • Gal kažkas patarė?
 • Gal vaikas nekalba?
 • Gal mokytojai pastebi, kad blogai sekasi mokytis?
 • Gal Jūs patys matote, kad vaikas daug dirba, o įvertinimai vis tiek žemi?

Atvykote į įstaigą, kuri gali Jums padėti

Pedagoginė psichologinė tarnyba –
konsultacinė įstaiga, kurioje kiekvienas laukiamas, bus išgirstas ir suprastas.

Tarnybos specialistės dirba komandiniu būdu, o tai reiškia, kad Jūsų vaiko sveikatos būklę, žinias, įgūdžius, gebėjimus vertins specialistės:

 • Psichologė,
 • Logopedė,
 • Specialioji pedagogė,
 • Socialinė pedagogė.

Psichologė įvertina vaiko pažintinių gebėjimų stipriąsias ir silpnąsias puses. Vertinami vaiko dėmesio, suvokimo, atminties, mąstymo bei jų tarpusavio ryšių ypatumai. Taip pat vertinama vaiko emocijų ir elgesio sunkumai bei jų įtaka mokymosi rezultatams. Vaiko gebėjimai vertinami WISC-III(LT) bei kitais psichologiniais metodais. Psichologinio vertinimo rezultatai naudojami nustatant mokymosi sunkumų priežastis bei siūlant jų įveikimo būdus.

Logopedė pagal kalbos tyrimo metodiką vertina vaiko kalbą (kada pradėjo tarti pirmuosius garsus, žodžius, kaip vaikas girdi, ar visus garsus taria taisyklingai, ar atpažįsta ir pavadina įvairius daiktus ir reiškinius, ar taisyklingai kvėpuoja, kaip dygsta dantukai, ar tikslūs liežuvio judesiai, kaip vystosi smulkioji, stambioji motorika). Vertina kaip mokyklinio amžiaus vaikai moka žodžius analizuoti garsais, tiksliai išgirsti ir išskirti tariamus garsus, vertina vaiko kalbos gramatinę sandarą, žodyno apimtį, pasakojimą, rašymą, skaitymą, raštu reiškiamas mintis.

Specialioji pedagogė įvertina ikimokyklinio amžiaus vaiko raidą naudodamasi DISC vaikų raidos vertinimo metodiką. Mokyklinio amžiaus vaikų vertinamos bendrosios žinios, taip pat prašoma atlikti skaitymo, rašymo, matematikos užduotis. Taip sužinomos stipriosios vaiko mokymosi pusės. Taip pat labai svarbu nustatyti nesuprastas, neįtvirtintas mokomosios medžiagos dalis. Vertinimo pabaigoje nustatoma, ar vaiko žinios, mokėjimai, įgūdžiai atitinka Bendrojo išsilavinimo standartus. Esant reikalui, rekomenduoja pritaikyti ar individualizuoti Bendrąsias programas.

Socialinė pedagogė pagrindinis veiklos tikslas - vaiko gerovė, saugumas siekiant pozityvios integracijos ir socializacijos visuomenėje, skatinant visavertę asmenybės raišką, pilietinę brandą.

Vertinimo rezultatų apibendrinimas

Kiekviena specialistė su vertinimo medžiaga ir rezultatais supažindina vaiką atlydėjusius artimuosius, mokytojus ar specialistus.

 • Pataria kaip toliau ugdyti vaiką. Esant poreikiui siūloma keisti ugdymo programą (ją pritaikyti ar individualizuoti).
 • Diskutuojama dėl vieningos nuomonės.
Į tėvų (globėjų) norus ir lūkesčius visada įsiklausoma ir atsižvelgiama.
 • Tarnybos specialistės analizuoja atliktų vertinimų medžiagą, tariasi dėl galutinės išvados, efektyviausios pagalbos vaikui būdų.
Vaikas taip pat skatinamas dalyvauti pokalbyje apie jam iškylančias mokymosi ar elgesio problemas.

Mums labai svarbi vaiko nuomonė apie tai,
kas ir kodėl jam trukdo siekti geresnių rezultatų,
ką ir kaip visi turėtume daryti, kad ateityje problemų mažėtų ar visai neliktų.

Pedagoginės psichologinės tarnybos specialistės teikia individualias konsultacijas

Psichologė konsultuoja tėvus (globėjus) ir vaikus, turinčius psichologinių problemų: bendravimo, tarpusavio santykių, asmenybės, ugdymo(si) bei profesijos pasirinkimo klausimais.

Logopedė konsultuoja tėvus (globėjus), vaikus kalbėjimo ir kalbos sutrikimų šalinimo klausimais.

Specialioji pedagogė pataria kaip padėti vaikui „įveikti“ ar „apeiti“ mokymosi sunkumus, kaip keisti Bendrąsias programas, kad mokiniui jos būtų prieinamos.

Socialinė pedagogė konsultuoja socialinės pedagoginės pagalbos teikimo, Vaiko minimalios ir vidutinės priežiūros priemonių skyrimo ir Kompleksinės pagalbos šeimoms, auginančioms vaikus nuo gimimo iki privalomojo mokymo pradžios klausimais.

Be tėvų sutikimo,
vertinimo, konsultacijų metu surinkta informacija,
niekam neperduodama

Užsiregistravus konsultacijai ar pilnam vaiko pedagoginiam - psichologiniam vertinimui, prašytume pateikti:

 • Medikų pažymą apie vaiko sveikatą (forma Nr. 027/a);
 • Neįgalumo lygio pažymą;
 • Vaiko gerovės komisijos pažymą (lankantiems ugdymo įstaigą);
 • Lietuvių k., matematikos darbų sąsiuvinius, piešinius.

Visos paslaugos Kauno rajono gyventojams nemokamos