Kauno rajono švietimo įstaigų direktorių pavaduotojų ugdymui metodinis pasitarimas

Atgal

Kauno rajono švietimo įstaigų direktorių pavaduotojų ugdymui metodinis pasitarimas

  2021-06-02

Baigiantis mokslo metams Kauno rajono švietimo įstaigų direktorių pavaduotojai ugdymui susirinko į paskutinį metodinį pasitarimą.  Šio pasitarimo tikslas -  aptarti 2021 m. PUPP rezultatus, sėkmės veiksnius ir nesėkmių priežastis bei numatyti veiksmus mokinių pasiekimams gerinti.
Dr. Antanas Bagdonas, Kauno rajono savivaldybės vyr. specialistas, atliko detalią PUPP rezultatų analizę ir pristatė duomenis, palygindamas juos su kitų Lietuvos savivaldybių mokyklų pasiekimais. Taip pat jis aptarė svarbiausias prielaidas kokybiškam ugdymui užtikrinti: švietimo įstaigos vadyba, pedagogų kompetencijos, mikroklimatas,  pagalba mokiniui ir šeimai, švietimo rezultatų analizė ir vertinimas.
Laimutė Ruzgienė, Švietimo centro direktorė, pakvietė Šlienavos pagrindinės mokyklos, Neveronių, Babtų, Vilkijos ir Čekiškės Pr. Dovydaičio gimnazijų direktorių pavaduotojus pasidalinti sėkmės receptais. Jų pasisakymai išryškino esminius aspektus, lemiančius mokinių aukštesnius ugdymo pasiekimus: nuolatinis mokinio individualios pažangos stebėjimas, pokyčio aptarimas su klasės auklėtojais, metodinių grupių nariais, tėvais ir mokiniais; reguliari švietimo pagalba mokiniui, individualių konsultacijų lietuvių kalbos ir matematikos organizavimas, mokytojų požiūrio kaita, pozityvi komunikacija su mokyklos pedagogine bendruomene, išsigryninimas lūkesčių ir jų siekimas.
Nijolė Benikienė, Kultūros, švietimo ir sporto skyriaus vedėjo pavaduotoja ugdymui, akcentavo, kad norint pasiekti aukštesnių mokinių rezultatų, būtina pradėti ruoštis iš anksto, nuo pat mokslo metų pradžios.
Laimutė Ruzgienė pabrėžė komunikacijos svarbą tarp visų švietimo grandžių: švietimo skyriaus - švietimo centro – mokyklų, kas garantuotų švietimo paslaugų kokybę ir geresnius mokymo(-si) rezultatus. Taip pat paragino pavaduotojus atkreipti dar didesnį dėmesį į sistemingą mokinių pažangos stebėseną, mokinių rezultatų duomenų analizę ir tinkamų strateginių veiksmų planavimą, siekiant aukštesnių PUPP ir brandos egzaminų rezultatų. 
Kauno rajono švietimo centro komanda dėkoja direktorių pavaduotojams ugdymui už sklandų bendravimą ir partnerystę šiais mokslo metais ir linki geros vasaros.
Susitiksime rudenį su naujomis idėjomis, planais ir sprendimais.