KAUNO RAJONO ŠVIETIMO CENTRO 2018 METŲ SPALIO MĖNESIO RENGINIŲ PLANAS
Renginio pavadinimas Data ir vieta Atsakingas
KVALIFIKACIJOS TOBULINIMO RENGINIAI
Užsienio kalbų (anglų) kompetencijų tobulinimo programa.
Renkama A1 lygio anglų kalbos kursų grupė
Pageidaujančių lankyti kursus registracija tel. 33 25 29 arba el. paštu info@centras.krs.lt
Švietimo centre (Saulės g. 12) pagal suderintą grafiką

Registruotis
E. Žaromskienė
Užsienio kalbų (anglų) kompetencijų tobulinimo programa.
Renkama A2 lygio anglų kalbos kursų grupė
Pageidaujančių lankyti kursus registracija tel. 33 25 29 arba el. paštu info@centras.krs.lt
Švietimo centre (Saulės g. 12) pagal suderintą grafiką

Registruotis
E. Žaromskienė
Užsienio kalbų (anglų) kompetencijų tobulinimo programa.
Renkama B1/B2 lygio anglų kalbos kursų grupė
Pageidaujančių lankyti kursus registracija tel. 33 25 29 arba el. paštu info@centras.krs.lt
Švietimo centre (Saulės g. 12) pagal suderintą grafiką

Registruotis
E. Žaromskienė
Microsoft Excel žinių pagilinimo kursai. Renkama klausytojų grupė.
Pageidaujančių lankyti kursus registracija tel. 33 25 29 arba el. paštu info@centras.krs.lt
Švietimo centre (Saulės g. 12) pagal suderintą grafiką

Registruotis
D. Klimantavičienė
Specialiosios pedagogikos ir psichologijos kursai.
Pageidaujančių lankyti kursus registracija tel. 33 25 29 arba el. paštu info@centras.krs.lt
Švietimo centre (Saulės g. 12) pagal suderintą grafiką

Registruotis
L. Ruzgienė
Edukacinė išvyka-seminaras Domeikavos gimnazijos mokytojams „Kūrybiškumo ugdymas mokykloje: Lenkijos mokytojų patirtis“. 5-6 d. E. Žaromskienė
Seminaras ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo pedagogams „Specialiųjų poreikių vaikų įliejimas į sveikų vaikų grupes“.
Lektorė – Danutė Jakučiūnienė, asociacijos „Sveikatos želmenėliai“ prezidentė
Registracija baigta
5 d. 10 val. Kauno lopšelyje-darželyje „Ąžuoliukas“ R. Sasnauskienė
Seminaras Giraitės darželio pedagogams „Emocijų, minčių ir netinkamo elgesio valdymas“.
Lektorė – psichologė Jolanta Karvelienė
10 d. 13 val. Giraitės darželyje R. Sasnauskienė
Seminaras pradinių klasių mokytojams, ikimokyklinio ugdymo kūno kultūros pedagogams „Kūno kultūros pamoka pradiniame ugdyme; žaidimai „FOR FAN“ sporto salėje“.
Lektorė –doc. dr. Laima Trinkūnienė (Lietuvos sporto universitetas)
10 d. 13 val. Garliavos Adomo Mitkaus pagrindinėje mokykloje R. Sasnauskienė
Seminaras dalykų mokytojams „Mokinių įsivertinimas ir pažangos pamokoje pamatavimas: būdai, priemonės, veiksmingumas“.
Lektorė – Jūratė Petronienė, Kėdainių r. Josvainių gimnazijos direktoriaus pavaduotoja ugdymui
12 d. 12 val. Švietimo centre N. Jasinavičienė
Nemokamas seminaras dalykų mokytojams „Brandos darbo rašymo keliai ir klystkeliai“.
Lektorius – Armandas Rumšas, Kauno Jono Pauliaus gimnazijos anglų kalbos vyr. mokytojas
15 d. 13 val. Švietimo centre E. Žaromskienė
Edukacinė išvyka-seminaras lietuvių kalbos ir literatūros mokytojams Marijampolės Rygiškių Jono gimnazijoje „Kultūrinių erdvių integracijos galimybės lietuvių kalbos ir literatūros pamokose“. 19 d. 10 val. (išvykimas nuo Kauno pilies) N. Jasinavičienė
Seminaras ikimokyklinio ugdymo ir ikimokyklinio meninio ugdymo pedagogams „Žaidimas ankstyvojo ir jaunesniojo amžiaus vaikų psichosocialinės adaptacijos procese“.
Lektorė - Asta Tamušauskaitė, socialinių mokslų srities edukologijos krypties mokslų daktarė
24 d. 10 val. Švietimo centre R. Sasnauskienė
Seminaras dalykų mokytojams „Akademinių pasiekimų ir asmeninės ūgties dermė pamokoje taikant savivaldį ir personalizuotą mokymąsi“.
Lektorės: prof. dr. Aušra Kazlauskienė ir doc. dr. Ramutė Gaučaitė (ŠU)
25 d. 12 val. Švietimo centre N. Jasinavičienė
Seminaras ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo pedagogams „Ugdomojo proceso planavimo ir realizavimo iš vaiko perspektyvos teoriniai ir praktiniai aspektai“.
Lektorė – doc. dr. Birutė Autukevičienė (VDU)
26 d. 13 val. Garliavos lopšelyje-darželyje „Eglutė“ R. Sasnauskienė
Seminaras Kauno Bernardo Brazdžionio pagrindinės mokyklos mokytojams „Mokinių įsivertinimas ir pažangos pamokoje pamatavimas: būdai, priemonės, veiksmingumas“.
Lektorė – Jūratė Petronienė, Kėdainių r. Josvainių gimnazijos direktoriaus pavaduotoja ugdymui
29 d. 10 val. Kauno Bernardo Brazdžionio pagrindinėje mokykloje N. Jasinavičienė
Seminaras Šlienavos ir Kulautuvos pagrindinių mokyklų mokytojams „Mažas žingsnis šiandien – šuolis ateityje“.
Lektorė – Astra Korsakienė, Biržų „Saulės“ gimnazijos fizikos mokytoja ekspertė
30 d. 10 val. Šlienavos pagrindinėje mokykloje E. Žaromskienė
Edukacinė išvyka-seminaras pradinio ugdymo mokytojams „Kraštotyros, amatų ir tradicijų saugojimo, perdavimo, etninio ir patyriminio ugdymo patirtis Klaipėdos rajono švietimo įstaigose“ 30 d. R. Sasnauskienė
METODINĖ VEIKLA
Ikimokyklinio ugdymo pedagogų metodinio būrelio pasitarimas 2 d. 14 val. Švietimo centre R. Sasnauskienė
Tikybos mokytojų metodinio būrelio pasitarimas 2 d. 15 val. Švietimo centre L. Montrimaitė
IT mokytojų metodinio būrelio pasitarimas virtualioje erdvėje (Skype). 8 d. 16 val. D. Klimantavičienė
V. Levanauskaitė
Visuotinės teisinių žinių įvertinimo akcija
„Lietuvos Respublikos Konstitucijos egzaminas 2018“ (I etapas)
4 d. 12 val. Švietimo centre N.Jasinavičienė
Mokyklų bibliotekinikų pasitarimas 8 d. 13.30 val. Švietimo centre D. Klimantavičienė
Rusų kalbos mokytojų metodinio būrelio pasitarimas 8 d. 15 val. Švietimo centre R. Marcinkevičienė
Logopedų ir specialiųjų pedagogų metodinio būrelio pasitarimas 8 d. 12 val. Pedagoginėje psichologinėje tarnyboje (Lietuvių g. 22, Kaunas) R. Zabielienė
E. Šukienė
Lietuvių kalbos mokytojų metodinio būrelio pasitarimas 9 d. 14.30 val. Švietimo centre N. Jasinavičienė
Chemijos mokytojų metodinis pasitarimas 9 d. 15 val. Švietimo centre E. Žaromskienė
Ekonomikos mokytojų metodinio būrelio pasitarimas 10 d. 14.30 val. Švietimo centre D. Klimantavičienė
Anglų kalbos mokytojų metodinio būrelio pasitarimas 10 d. 15 val. Švietimo centre E. Žaromskienė
Matematikos mokytojų metodinio būrelio pasitarimas 11 d. 14.30 val. Švietimo centre D. Klimantavičienė
LIMA Kauno skyriaus konferencija „Kaunas – laikinoji sostinė. Modernizmo link“ (I diena) 12 d. 12 val. Kauno miesto savivaldybės didžiojoje salėje (Laisvės alėja 96, Kaunas) N. Jasinavičienė
Fizikos mokytojų metodinio būrelio pasitarimas 12 d. 15 val. Švietimo centre E. Žaromskienė
LIMA Kauno skyriaus konferencija „Kaunas – laikinoji sostinė. Modernizmo link“ (II diena) 13 d. 10 val. Kauno „Aušros“ gimnazijoje (Laisvės alėja 95, Kaunas) N. Jasinavičienė
Technologijų mokytojų metodinio būrelio pasitarimas 15 d. 14 val. Švietimo centre R. Marcinkevičienė
Dailės mokytojų metodinio būrelio pasitarimas Perkeltas į lapkričio mėnesį R. Marcinkevičienė
Istorijos mokytojų metodinis pasitarimas 17 d. 13 val. Švietimo istorijos muziejuje (Vytauto pr. 52, Kaunas) N. Jasinavičienė
E. Gabrielaitis
Visuotinės teisinių žinių įvertinimo akcija
„Lietuvos Respublikos Konstitucijos egzaminas 2018“ (II etapas)
18 d. 12 val. Švietimo centre N. Jasinavičienė
Etikos mokytojų metodinis pasitarimas 18 d. 14.30 val. Švietimo centre D. Klimantavičienė
Kauno r. ugdymo įstaigų švietimo pagalbos specialistų metodinė diena. Susitikimas su Kybartų gimnazijos bendruomene "Švietimo pagalbos specialistų bendradarbiavimas = vaiko gerovė".
Būtina registracija iki spalio 8 d. tel.: (8-37) 38 00 65
19 d. 8.30 val. (išvykimas nuo Kauno pilies) R. Zabielienė
E. Šukienė
Kauno rajono 3-4 klasių mokinių viktorina „Muzikos šalyje"
Registracija iki spalio 16 d. (žr. sąlygas)
23 d. 12 val. Kačerginės pradinėje mokykloje R. Sasnauskienė
Asta Ulinskaitė
Biologijos mokytojų metodinio būrelio pasitarimas 23 d.14 val. Švietimo centre D. Klimantavičienė
Kauno rajono sveikatą stiprinančių mokyklų (SSM) socialinių emocinių kompetencijų ugdymo idėjų mugės konkursas.
Darbus PDF formatu siųsti el. paštu rasa.sasnauskiene@centras.krs.lt iki spalio 10 d. 16 val.
25 d. 10 val. Švietimo centre L. Ruzgienė
R. Sasnauskienė
Respublikinio 5-12 klasių mokinių konkurso „Rudens natiurmortas 2017“ tapybos darbų paroda Visą mėnesį Švietimo centre R. Marcinkevičienė
Garsinio skaitymo renginiai (pagal Kauno rajono savivaldybės iš dalies finansuojamą projektą „Garsinio skaitymo festivalis „Skaitome Lietuvai-2018“) Visą mėnesį Kauno rajono mokyklose D. Klimantavičienė
Jungimasis prie iniciatyvios „Kodėl aš myliu savo mokyklos biblioteką“, skirtos Tarptautiniam mokyklų bibliotekų mėnesiui Visą mėnesį Kauno rajono mokyklose D. Klimantavičienė
Specialiųjų ugdymosi poreikių turinčių mokinių brandos egzaminų užduoties formos, vykdymo ir vertinimo instrukcijų pritaikymas.
Būtina išankstinė registracija tel.: (8-37) 38 00 65
iki 24 d. Pedagoginėje psichologinėje tarnyboje (Lietuvių g. 22, Kaunas R. Zabielienė
E. Šukienė
Nacionalinė sveikatą stiprinančių mokyklų konferencija „Socialinės emocinės sveikatos stiprinimas ugdymo įstaigose“.
Dalyvauja sveikatą stiprinančių mokyklų vadovai, pavaduotojai, koordinacinės tarybos nariai, visuomenės sveikatos biuro, pagalbos mokiniui specialistai, tėvai.
Išankstinė registracija iki spalio 25 d. internetu: https://goo.gl/forms/tvAHaqVkpY9CAaOv2
tel. (8-37) 33 25 29, el. paštu: info@centras.krs.lt
Lapkričio 6 d. Domeikavos gimnazijoje (Bažnyčios g.3, Domeikava, Kauno r.) L. Ruzgienė
R. Sasnauskienė
TREČIOJO AMŽIAUS UNIVERSITETAS (TAU)
Paskaitų tvarkaraščiai seniūnijų fakultetams skelbiami Kauno rajono švietimo centro tinklalapyje
http://www.centras.krs.lt/tau/calendar.htm
Kauno rajono TAU mokslo metų atidarymo šventė 3 d. 14 val. Ramučių kultūros centro Domeikavos laisvalaikio salėje E. Žaromskienė
KITA VEIKLA
Regioninė apvaliojo stalo suaugusiųjų švietėjų diskusija (pagal projektą „Suaugusiųjų švietimo veiksmų plano nacionalinis koordinavimas: Lietuva“) 4 d. 10 val. Švietimo centre L. Montrimaitė
Seminaras-diskusija „Raseinių rajono neformaliojo suaugusiųjų švietimo teikėjų patirtys organizuojant suaugusiųjų mokymąsi. Gerosios patirties pritaikymo galimybės Kauno rajone“.
Lektorė – Silva Morkevičienė, Raseinių rajono švietimo pagalbos tarnybos direktorė
10 d. d. 10 val. Švietimo centre L. Montrimaitė
Kauno rajono neformaliojo suaugusiųjų švietimo koordinacinės patarėjų tarybos narių susirinkimas 17 d. 14 val. Švietimo centre L. Montrimaitė
Kultūros rėmimo fondo lėšomis finansuojamos programos „Kvalifikacijos kėlimas“ projekto rengimas iki 18 d. R. Marcinkevičienė
Tarptautinio ERASMUS+ programos projekto „Smart – išmanusis matematikos mokytojas“ parengiamieji darbai Visą mėnesį L. Ruzgienė
E. Žaromskienė
Tarptautinio ERASMUS+ programos projekto „Smart – išmanusis matematikos mokytojas“ partnerių susitikimas Lenkijoje 29-30 d. L. Ruzgienė
E. Žaromskienė
Tarptautinio projekto Erasmus+ „Žemos kvalifikacijos suaugusiųjų integracijos didinimas gerinant matematinius įgūdžius ir didinant bendruomenių paramą“ (M-Easy)“ įgyvendinimas, intelektinio produkto – matematinių gebėjimų į(si)vertinimo priemonės ir metodinės medžiagos seminarų ciklui vietos bendruomenėse „Žemos kvalifikacijos asmenų įtrauktiems į mokymąsi didinimas, skiriant ypatingą dėmesį pabėgėlių, prieglobsčio prašytojų ir migrantų integracijai“ - rengimas Visą mėnesį R. Marcinkevičienė
Kauno rajono savivaldybės iš dalies finansuojamo projekto „Tau dovana Lietuvai“ įgyvendinimas Visą mėnesį E. Žaromskienė
Kauno rajono savivaldybės iš dalies finansuojamo projekto „Sėkmingo mokymosi patirtys – Lietuvos ateičiai“ įgyvendinimas Visą mėnesį L. Montrimaitė
Kauno rajono savivaldybės iš dalies finansuojamo projekto „Garsinio skaitymo festivalis „Skaitome Lietuvai-2018“ įgyvendinimas Visą mėnesį D. Klimantavičienė